Μελέτη ακουστικής αναβάθμισης στο νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων

Improvement of the acoustic conditions in the neoclassical building of the Municipal Conservatory of Ioannina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 195
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
 8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ
 9. Ηχομόνωση | Ακουστική αναβάθμιση | Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων
 10. Ακουστικο΄ς Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος / ΑΣΠ51 και ΑΣΠ60
 11. 8
 12. 19
 13. 0
 14. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 15. Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία : Εισαγωγή στις Μεθόδους Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας (Τόμος Α) / Δημήτρης Σκαρλάτος.
  • Το Δημοτικό Ωδείο στεγάζεται σε ένα από εμβληματικότερα κτίρια της νεότερης ιστορίας της πόλης των Ιωαννίνων. Καθημερινά φιλοξένει εκατοντάδες ανθρώπους με αγάπη για την μουσική και αποτελεί ένα από τα  βασικότερα  σημεία αναφοράς  για τα μορφωτικά και πολιτισμικά  δρώμενα της πόλης .

   Ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να αξιολογήσει τις υφιστάμενες ακουστικές ανέσεις και να προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση της ηχομονωτικής ικανότητας των χώρων του κτιρίου, καθώς και την αναβάθμιση των ακουστικών παραμέτρων της αίθουσας εκδηλώσεων, στο αυστηρό πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και της διατήρησης του νεοκλασικού χαρακτήρα του κτιρίου.

   Θεωρήθηκε σκόπιμο για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση του αντικειμένου  η βασική δομή της εργασίας να είναι αυτή που περιγράφεται στην συνέχεια. Στο 1ο κεφάλαιο δίδεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών θεωρητικών στοιχείων στα οποία βασίστηκε η εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας ενώ  στο 3ο κεφάλαιο  περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου όπως αποτυπώθηκε έπειτα από επιτόπιες αυτοψίες του μελετητή.  

   Στο 4ο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές επιλογές της μελέτης ενίσχυσης της ηχομονωτικής ικανότητας των δομικών στοιχείων του κτιρίου, η αξιολόγηση του κυκλοφοριακού θορύβου της περιοχής καθώς επίσης και των λειτουργικών θορύβων του κτιρίου. Στο 5ο κεφάλαιο δίδεται η μελέτη ηχομόνωσης η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού κανονισμού και τις απαιτήσεις κατά DIN 4109  ενώ  στο 6ο κεφάλαιο καταγράφεται η επιλογή των προτεινόμενων υλικών και κατασκευαστικών διατάξεων.

   Στο 7ο κεφάλαιο ακολουθεί η ακουστική μελέτη της αίθουσας εκδηλώσεων, με αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης των ακουστικών συνθηκών, με την χρήση  ειδικά διαμορφωμένων υπολογιστικών φύλλων καθώς επίσης και εξειδικευμένου λογισμικού. Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο δίδονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

  • The Municipal Conservatory is housed in one of the most emblematic buildings of the recent history of the city of Ioannina. Every day it hosts hundreds of people with a love for music and is one of the main points of reference for the city's educational and cultural events.

   The objective of this Diplomatic Thesis is to evaluate the existing acoustic comfort and to propose specific interventions to improve the soundproofing capacity of the building's spaces, as well as to upgrade the acoustic parameters of the event hall, within the strict framework of the current legislation, as well as the preservation of the neoclassical character of the building.

   It was considered appropriate for the most complete possible analysis of the subject that the basic structure of the work should be the one described below. In the 1st chapter, a brief description of the main theoretical elements on which the preparation of this work was based is given. In the 2nd chapter, the research methodology is presented, while in the 3rd chapter, the existing condition of the building is described as it was captured after on-site autopsies by the researcher.In the 4th chapter, the basic options of the study to enhance the soundproofing capacity of the structural elements of the building, the evaluation of the traffic noise of the area as well as the functional noises of the building are mentioned. In the 5th chapter, the sound insulation study is given which was prepared in accordance with article 12 of the Building Regulation and the requirements according to DIN 4109, while in the 6th chapter, the choice of the proposed materials and construction arrangements is recorded.

   In the 7th chapter follows the acoustic study of the event hall, with an evaluation of the existing situation and proposals for improving the acoustic conditions, with the use of specially designed spreadsheets as well as specialized software. Finally, in the 8th chapter the conclusions of the research are given.

 16. Hellenic Open University
 17. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.