Βιβλιογραφική ανασκόπηση και συγκριτική παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών φυτοαπορρύπανσης σε εδάφη ρυπασμένα από βαρέα μέταλλα.

Bibliographical review and comparative presentation of available phytoremediation technologies in soils polluted by heavy metals. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Κανάτας, Παναγιώτης
 8. Κανάτας Παναγιώτης | Ψυλλάκη, Ελευθερία
 9. Φυτοαπορρύπανση | βαρέα μέταλλα
 10. Διαχείριση αποβλήτων
 11. 3
 12. 170
 13. Περιέχει 11 εικόνες & 1 πίνακα.
  • Η ρύπανση από βαρέα μέταλλα στα εδάφη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία βαρέων μετάλλων στα εδάφη αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική ανησυχία και μεγάλη απειλή για τη ζωή. Ένας αριθμός κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία συνδέεται με τα βαρέα μέταλλα όσον αφορά την είσοδό τους στην τροφική αλυσίδα.  Διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και από το έδαφος. Μεταξύ αυτών, η φυτοαπορρύπανση είναι μια καλή στρατηγική για τη συλλογή και την απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων από τα εδάφη και έχει αποδειχθεί ως αποτελεσματική και οικονομική τεχνική. Αυτή η μέθοδος είναι φθηνότερη από τις κλασσικές παραδοσιακές φυσικές και χημικές μεθόδους. Τα είδη μεθόδων φυτοαποκατάστασης είναι η φυτοεκχύλιση, η φυτοαποδόμηση, η φυτοσταθεροποίηση, η φυτοεξάτμιση, η ριζοαποδόμηση, η ριζοδιήθηση, ο φυτοϋδραυλικός έλεγχος. Αυτά τα είδη μεθόδων φυτοαποκατάστασης αξιολογήθηκαν σε αυτή τη μελέτη.

         Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η συγκριτική παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών φυτοαπορρύπανσης των ρυπασμένων, από βαρέα μέταλλα, εδαφών.

  • Heavy metal pollution in soils is one of the most important environmental problems in recent years. The presence of heavy metals in soils is a major environmental concern and a major threat to life on earth. A number of human health risks are associated with heavy metals in terms of their entry into the food chain. Various physical, chemical and biological techniques are used to remove heavy metals and metalloids from soil. Among them, phytoremediation is a good strategy for the collection of heavy metals from soils and has been proven to be an effective and economical technique. This method is cheaper than the classical traditional physical and chemical methods. Types of phytoremediation methods are phytoextraction, phytodegradation, phytostabilization, phytopterization, rhizodegradation, rhizofiltration, phytohydraulic control. These types of phytoremediation methods were evaluated in this study.

   The object of study of this dissertation is the bibliographic review and the comparative presentation of the available phytoremediation technologies of soils polluted by heavy metals.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές