Οργανωσιακή Αφοσίωση, Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ετοιμότητα για αλλαγή: Μελέτη περίπτωσης ο Ελληνικός Ξενοδοχειακός Κλάδος

Organizational Commitment, Organizational Culture and Readiness for change: Case study the Greek Hotel Industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. ετοιμότητα για αλλαγή, οργανωσιακή αφοσίωση, οργανωσιακή κουλτούρα, ξενοδοχειακός κλάδος
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 8
 13. 77
 14. Περιλαμβάνει: πίνακες, ερωτηματολόγιο, μελλοντικές προτάσεις εργασιών, βιβλιογραφία και παράρτημα
  • Η παρούσα έρευνα, εξετάζει τo συσχετισμό μεταξύ της οργανωσιακής αφοσίωσης, της
   οργανωσιακής κουλτούρας και της ετοιμότητας για αλλαγή σε ένα δείγμα 220
   εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη με
   τη μέθοδο της ποσοτικής έρευνας, μέσω ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα, που
   προέκυψαν ανέδειξαν, ότι η οργανωτική δέσμευση και η οργανωσιακή κουλτούρα
   σχετίζονται θετικά με την ετοιμότητα για αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες
   που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης, που εργάζονται σε οικογενειακό/
   συμμετοχικό κλίμα εργασίας με προσαρμοστική κουλτούρα οργανισμού εμφάνισαν
   μεγαλύτερη ετοιμότητα για αλλαγή. Αντίθετα, όσοι επιθυμούσαν ή αντιλαμβάνονταν
   μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην αγορά και μια ιεραρχική κουλτούρα
   παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα δέσμευσης. Ολοκληρώνοντας, η ηλικία, η εμπειρία
   στον ξενοδοχειακό κλάδο, το φύλο καθώς και το επίπεδο μόρφωσης ως δημογραφικοί
   παράγοντες βρέθηκαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οργανωτική δέσμευση.
   Τα ευρήματα είναι πιθανό να φανούν χρήσιμα σε διευθυντές ξενοδοχείων και
   υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια ευρήματα κάνουν σαφή τη
   σημασία της προώθησης μιας μη ανταγωνιστικής κουλτούρας, που ενισχύει τη
   δέσμευση των εργαζομένων και την ετοιμότητα για αλλαγή.

  • This study investigates the correlation between organizational commitment,
   organizational culture, and preparedness for change among a sample of 220
   employees working in the hotel business in Greece. The study was conducted using
   a quantitative research approach, employing questionnaires as the primary data
   collection instrument. The findings of the study indicate a positive association between
   organizational commitment and organizational culture and preparedness for change.
   They also indicate that individuals who expressed higher levels of commitment and
   were employed in a work environment characterized by a family/participative
   atmosphere and an adaptive corporate culture demonstrated a better degree of
   preparedness for embracing change. On the contrary, individuals who expressed a
   preference for or observed a culture that prioritizes market orientation and hierarchy
   had diminished levels of commitment. The study revealed that demographic variables,
   including gender, age, educational attainment, and prior experience in the hotel sector,
   were identified as influential determinants in determining levels of organizational
   commitment. The results of this study are expected to have practical implications for
   hotel managers and decision-makers. Additionally, these findings highlight the
   significance of cultivating a non-competitive organizational culture that promotes
   employee engagement and preparedness for organizational changes

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές