Επενδύσεις σταθμών αποθήκευσης στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Τεχνική και οικονομική ανάλυση και προοπτικές

Energy Storage Investments in Greece for the next decade. Technical and economical analysis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. BESS, Αποθήκευση μπαταριών, Αποθήκευση ενέργειας, Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, Χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 10. DXT61, DXT50
 11. 13
 12. 35
  • Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας αναγνωρίζεται διεθνώς από επιστημονικές, πολιτικές, αγοραίες και ρυθμιστικές αρχές ως απαραίτητο βήμα για τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και οικονομίες με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Ωστόσο, το μερίδιο της αποθήκευσης στο ενεργειακό μείγμα εξακολουθεί να απέχει πολύ από τα απαιτούμενα επίπεδα που υποδεικνύουν σχετικές μελέτες. Η αναγνωρισμένη αναγκαιότητα σε συνδυασμό με την τρέχουσα έλλειψη μονάδων αποθήκευσης και τη μείωση του κόστους των αντίστοιχων τεχνολογιών δημιουργούν ένα περιβάλλον ραγδαία αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη, η έλλειψη νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων, οι αγορές ενέργειας που λαμβάνουν ελάχιστα υπόψη τις τεχνολογίες αποθήκευσης, η αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα των έργων και η έλλειψη ουσιαστικής συμβολής για επιχειρηματικά σχέδια σταματούν τις επενδύσεις. Τα έργα αποθήκευσης παραμένουν απραγματοποίητα εν αναμονή της ωρίμανσης των συνθηκών της αγοράς και των κανονιστικών ρυθμίσεων.

   Η παρούσα διατριβή γράφτηκε στο πλαίσιο του MSc «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Επικεντρώνεται στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας Συσσωρευτών (BESS) στην Ελλάδα. Πρόθεσή του είναι, (i) η ανασκόπηση της λειτουργίας της Ελληνικής, χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (ii) η συγκέντρωση και παρουσίαση των σημαντικότερων πηγών πληροφόρησης από ξένη και εγχώρια βιβλιογραφία, (iii) η μελέτη του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας και (iv) η διερεύνηση της εμπορικής βιωσιμότητας τέτοιων έργων με ανάλυση δευτερογενών δεδομένων βάσει τυπικής μελέτης περίπτωσης BESS.

  • Electrical energy storage Scientific, political, economic, and regulatory agencies all around the world acknowledge is considered as a crucial step in the transition to cleaner energy sources and carbon-free economies by political, scientific, economic, and regulatory agencies throughout the world. However, the required amount of storage in the energy mix is well below the necessary today’s amounts. The increasing necessity of BESS stations, as well as the decrease in battery prices, has led to an increasing interest in the inverter industry. However, little progress has been made in the relative legislation and regulations and as a result the energy market has not yet investigated the BESS projects in detail and has doubts regarding their feasibility. Subsequently, such projects remain still in the planning and development stage and the beginning of construction of the first BESS projects in Greece will commence after the relative legislation is finalized.

   The Hellenic Open University’s MSc "Management of Technical Projects" program required the completion of this thesis. The difficulties with developing Battery Energy Storage Systems (BESS) in Greece are the main subject of the article. Its goals are to (i) examine how the operation of the Greek wholesale electricity market, (ii) Present the most recent sources of knowledge from the Greek and international literature (iii) present Greece’s regulatory framework, and (iv) investigate the commercial feasibility of a BESS project in Greece using secondary data based on a typical BESS case study.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές