Η επίδραση της ποικιλομορφίας του ΔΣ στην απόδοση των τραπεζών

The effect of brand diversity on bank performance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Kουτούπης, Ανδρέας
 8. Κύρτσου Αικατερίνη
 9. Ποικιλομορφία | Επίδραση | Απόδοση τραπεζών
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 1
 12. 171
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει να εξετάσει την επίδραση της ποικιλομορφίας στο ΔΣ στην απόδοση των τραπεζών. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν στη δομή του διοικητικού συμβουλίου, στις καλές πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, αποτυχίες του νομοθετικού πλαισίου, αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο και στις υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ. Αποτυπώνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον σχετικά με την ποικιλομορφία του Δ..Σ. Τέλος, εκπονείται οικονομετρική μελέτη, και συγκεκριμένα το δείγμα της οποίας , αποτελείται από 877 παρατηρήσεις για 159 εισηγμένες τράπεζες σε εννέα χώρες (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ). Η περίοδος ανάλυσης είναι από το 2014 έως το 2020, αν και κατά καιρούς δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για ορισμένες τράπεζες, πράγμα που σημαίνει ότι το δείγμα έχει μη ισορροπημένο χαρακτήρα. Η διαθεσιμότητα δεδομένων για έναν αριθμό χωρών μας επιτρέπει να διευρύνουμε την ανάλυσή μας σε ευρύτερη βάση από την αγγλοσαξονική περιοχή στην οποία περιορίζονται οι περισσότερες προηγούμενες έρευνες. Αυτό μας οδήγησε να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό μπορεί να γενικευθεί η αποτελεσματικότητα της διαφορετικότητας των διοικητικών συμβουλίων στις τράπεζες σε ένα πλαίσιο όπου οι θεσμικές διαφορές είναι εξαιρετικές.

   Τα αποτελέσματά μας παρέχουν στοιχεία, όπου η ποικιλομορφία φύλου και εθνικότητας στα διοικητικά συμβούλια επηρεάζει την απόδοση. Οι γυναίκες και οι ξένες μειονότητες έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Αν και ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι ένα διοικητικό συμβούλιο με μεγαλύτερη ποικιλομορφία παρέχει περισσότερους πολύτιμους πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να βελτιώσουν την απόδοση της εταιρείας, αυτή η διπλωματική επιβεβαιώνει ότι στις τράπεζες το είδος της ποικιλομορφίας φαίνεται να είναι σημαντικό.

   Τα αλλοδαπά μέλη του ΔΣ έχουν αρνητική επίδραση στην απόδοση των τραπεζών. Η υποκείμενη διαίσθηση είναι ότι οι ξένοι διευθυντές μειοψηφίας μπορεί να αντιμετωπίσουν ισχυρά εγχώρια δίκτυα και μπορεί επίσης να ενθαρρύνουν τους διευθυντές να αυξήσουν τις αποδόσεις των μετόχων μέσω μεγαλύτερης ανάληψης κινδύνων, επειδή δεν εσωτερικεύουν το κοινωνικό κόστος των αποτυχιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι δημογραφικές διαφορές μειώνουν την κοινωνική συνοχή μεταξύ των ομάδων και αυτοί οι κοινωνικοί φραγμοί μειώνουν την πιθανότητα οι απόψεις της μειονότητας να επηρεάζουν τις αποφάσεις της ομάδας. Αυτό οδηγεί τους ξένους διευθυντές σε μια θέση μειοψηφίας που επιβραδύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την καθιστά πιο συγκρουσιακή, μειώνοντας τελικά την απόδοση των τραπεζών.

   Αντίθετα, τα ευρήματα της ποικιλομορφίας με βάση το φύλο που παρουσιάζονται επιβεβαιώνουν τον θετικό ρόλο των γυναικών διευθυντών στην απόδοση των τραπεζών. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών βελτιώνει τη διακυβέρνηση, γεγονός που κάνει την τράπεζα να είναι πιο κερδοφόρα. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει επίσης ότι οι γυναίκες διευθυντές δεν είναι υποκατάστατα των παραδοσιακών εταιρικών διευθυντών με τις ίδιες ικανότητες, αλλά μάλλον ότι οι καταρτισμένες γυναίκες μέλη του ΔΣ έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν πρόσθετη αξία στις τράπεζες.

  • This thesis aims to examine the effect of brand diversity on bank performance. Basic elements of corporate governance related to the structure of the board of directors, good practices of corporate governance, failures of the legislative framework, weakness in internal control and the obligations of the board members are presented. A literature review on the diversity of the Board of Directors is presented . Finaly an econometric study is prepared, specifically the sample of which consists of 877 observations for 159 listed banks in nine countries (Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, United Kingdom and USA). The period of of analysis is between 2014 to 2020, although at times information is not available for some banks, which means that the sample is unbalanced. The availability of data for o number of countries allows us to expand our analysis on a broader basis than the Anglo-Saxon region to which most previous research is limited. This led us to understand to what extent the effectiveness of board diversity in banks can be generalized in a context where institutional differences are exceptional.

   Our results provide evidence where gender and ethnic diversity on boards affects performance. Women and foreign minorities have different backgrounds and different human capital. Although some research suggests that a more diverse board of directors provides more valuable resources, which should improve company performance, this diplomacy confirms that in banks the type of diversity appears to be important.

    Foreign board members have a negative effect on bank performance. The underlying intuition is that foreign minority managers may face strong domestic networks and may also encourage managers to increase shareholder returns through greater risk-taking because they do not internalize the social costs of financial institution failures. Furthermore, demographic differences reduce social cohesion between groups, and these social barriers reduce the likelihood that minority views will influence group decisions. This puts foreign directors in a minority position that slows down the decision-making process and makes it more confrontational, ultimately reducing the performance of banks

   In contrast, the gender diversity findings presented confirm the positive role of female managers in bank performance. Our results suggest that the presence of women on bank boards improves governance, which makes the bank more profitable. This finding also suggests that female directors are not substitutes for traditional corporate directors with the same abilities, but rather that qualified female board members have unique characteristics that create added value to banks.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές