Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Κριτική Αξιολόγηση των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Public Private Partnerships (PPPs). Critical Evaluation of PPPs in Greece. Case study: Integrated Waste Management of the Region of Peloponnese (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΑΡΜΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΩΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) | Public Private Partnerships (PPP) | Διαχείριση Απορριμμάτων | SWOT Analysis
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΠΣΔΧΤ
 11. 1
 12. 32
 13. 32
 14. Πίνακες, Εικόνες
  • Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ευρέως αποκαλούμενες ως ΣΔΙΤ αποτελούν μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης δημοσίων έργων, με σκοπό την υλοποίηση δημοσίων έργων υποδομής ή/και την παροχή υπηρεσιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ΣΔΙΤ, χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη επιτυχία , ενώ και στην Ελλάδα ο τρόπος αυτός υλοποίησης δημοσίων έργων εδραιώθηκε θεσμικά και νομοθετικά με την εδραίωση του Ν.3389/2005. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους και συγκεκριμένα τα οφέλη, καθώς και η επισήμανση των αδυναμιών τους, οι ευκαιρίες που γέννησε ο τρόπος αυτός, αλλά και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη φύση των Συμπράξεων, αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας. Με την κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που έχουν γίνει αναφορικά με τις ΣΔΙΤ παγκοσμίως, τη μελέτη του νομικού και θεσμικού τους πλαισίου και την αξιολόγηση των υφιστάμενων έργων που έχουν παρουσιαστεί από τις έρευνες έως τώρα, επιχειρήθηκε η ανάλυση SWOT των ΣΔΙΤ και τα συμπεράσματα συγκεντρώθηκαν σε αντίστοιχο πίνακα απεικόνισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των Συμπράξεων αυτών.

   Οι ΣΔΙΤ επιλέγονται ως τρόπος υλοποίησης έργων υποδομής πολλών διαφορετικών τομέων (συγκοινωνιακά, έργα οδοποιίας, κτιριακά, περιβαλλοντικά, παροχής υπηρεσιών κ.α.) και τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αποτελούν σχεδόν τον αποκλειστικό τρόπο υλοποίησης έργων διαχείρισης απορριμμάτων. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και με σκοπό να αξιολογηθεί η επιλογή των ΣΔΙΤ για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, παρουσιάστηκε η μελέτη της περίπτωσης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου», όπου συλλέγοντας στοιχεία από τους εμπλεκόμενους φορείς και με χρήση της μεθόδου αντιστοίχισης μοτίβου (matching pattern), επιχειρήθηκε να εξεταστεί κατά πόσο το μοτίβο του έργου αυτού ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά των ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την SWOT Analysis που προηγήθηκε. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα για την υλοποίηση ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, καθώς ο Ιδιωτικός Φορέας μπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο για την υλοποίηση του έργου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και κατασκευές, με υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας, ενώ ο Δημόσιος Φορέας είναι σε θέση να παρέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, καθώς και να εξασφαλίσει τους ποιοτικούς δείκτες που πρέπει να ικανοποιηθούν, καθώς πρόκειται για έργο με μεγάλο αντίκτυπο την κοινωνία και με σκοπό να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και τις υπηρεσίες όπως της γεωργίας και του τουρισμού, που εξαρτώνται άμεσα από τα έργα αυτά. Τέλος, η διαχείριση των κινδύνων και η έγκαιρη πρόβλεψη τους, καθώς και ο σχεδιασμός πλάνων δράσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας υλοποίησης των έργων αυτών μέσω ΣΔΙΤ.

  • Public-Private Partnerships, commonly known as PPPs, are an alternative form of financing public projects, with the aim of implementing public infrastructure projects and/or providing services. At a global level, PPPs are used with particular success, while in Greece this way of implementing public projects was established institutionally and legislatively with the consolidation of Law 3389/2005

   The results of their application and in particular the benefits, as well as the highlighting of their weaknesses, the opportunities created by this method, but also the risks inherent in the nature of this kind of Partnerships, was the subject of this research. With the critical literature review of the researches that have been done regarding the PPPs worldwide, the study of their legal and institutional framework and the evaluation of the existing projects that have been presented by the researches until now, the SWOT analysis of the PPPs was attempted and the conclusions were gathered in corresponding table showing the internal and external environment of these Partnerships.

   PPPs are chosen as a way of implementing infrastructure projects in many different sectors (communication, road construction, buildings, environmental projects, service provision, etc.) and in recent years in our country they have been almost the exclusive way of implementing waste management projects. For the needs of this research and in order to evaluate the choice of PPPs for the implementation of waste management projects, the case study of the "Integrated Waste Management of Peloponnese" project was presented, where by collecting data from the involved agencies and using the pattern matching method, an attempt was made to examine whether the pattern of this project matches the characteristics of PPPs, according to the previous SWOT Analysis. According to the results, it emerged that the choice of PPP for the implementation of a solid waste management project is an appropriate solution, as the Private Entity can assume the risk for the implementation of the project, providing high quality services and constructions, with high levels of know-how, while the Public Entity is able to provide all the data required, as well as ensure the quality indicators that must be satisfied, as it is a project with a great impact on society and with the aim of significantly improving the daily life of citizens, as well as services such as agriculture and tourism, which are directly dependent on these projects. Finally, the management of risks and their timely prediction, as well as the planning of action plans, are an important factor in the success of the implementation of these projects through PPP.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές