Διαχείριση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Πατρέων.

Management of the organic fraction of MSW in the context of circular economy. A case study in the Municipality of Patras. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΚΟΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΑΣΑ | κομποστοποίηση | αναερόβια χώνευση | Μοντέλο WARM | Kυκλική Oικονομία
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑ51
 11. 4
 12. 105
 13. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του οργανικού κλάσματος δημοτικών αποβλήτων σε ρεαλιστική βάση για το Δήμο της Πάτρας σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων το οποίο έχει εκπονηθεί σε εναρμόνιση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό εργαλείο Waste Reduction Model (WARM) που δημιουργήθηκε από την EPA (Environmental Protection Agency) για να παρέχει εκτιμήσεις για πιθανές μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG), εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικές επιπτώσεις από διάφορες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικές στρατηγικές/ τεχνολογίες διαχείρισης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ, της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας στη βάση των πραγματικών δεδομένων στο Δήμο Πατρέων. Για τις τεχνολογίες αυτές διεξήχθη ανάλυση όσον αφορά στις επιπτώσεις τους με στόχο την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας και βιώσιμης λύσης από περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιά. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση έχουν περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με την υγειονομική ταφή. Η κομποστοποίηση έχει μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου ειδικά για την περίπτωση που δεν υπάρχει ανάκτηση βιοαερίου κατά την υγειονομική ταφή το οποίο αποτελεί και το πιο ρεαλιστικό σενάριο κατά την παρούσα φάση στο Δήμο Πατρέων καθότι δεν γίνεται ανάκτηση του βιοαερίου είτε για ενεργειακή χρήση είτε για καύση. Η αναερόβια χώνευση είναι πιο συμφέρουσα όσον αφορά στη δαπάνη ενέργειας για τη διαχείρισή της σε αντίθεση με την κομποστοποίηση. Η κομποστοποίηση επιτυγχάνει μεγαλύτερη μείωση οικονομικών δαπανών σε σχέση με την αναερόβια χώνευση. Βάσει των σεναρίων που ελέγχθηκαν για το Δήμο Πατρέων η κομποστοποίηση είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση καθότι εκτός από το ότι έχει περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη είναι και λιγότερο ακριβή.

  • In this thesis, alternative scenarios for the management of the organic fraction of municipal waste were tested on a realistic basis for the Municipality of Patras according to the Local Solid Waste Management Plan set in order to comply with the Regional Waste Management Plan and the National Waste Management Planning. The Waste Reduction Model (WARM) created by the EPA (Environmental Protection Agency) was used to provide estimates of potential greenhouse gas (GHG) emission reductions, energy savings, and economic impacts from various waste management practices. Two different strategies/technologies for the management of the organic fraction of MSW, composting and anaerobic digestion were examined in the framework of circular economy based on real data in the Municipality of Patras. Analysis was carried out regarding their effects with the aim of highlighting the most advantageous and sustainable solution from an environmental and economic point of view. The results of this research showed that composting and anaerobic digestion have environmental benefits over landfilling. Composting has a greater reduction in greenhouse gas emissions, especially for the case where there is no recovery of biogas during landfilling, which is the most realistic scenario at the present stage in the Municipality of Patreon, as there is no recovery of biogas either for energy use or for combustion. Anaerobic digestion is more advantageous in terms of energy expenditure for its management compared to composting.Composting achieves a greater reduction in economic costs than anaerobic digestion. Based on the scenarios that were tested for the Municipality of Patras, composting is the most appropriate solution since, in addition to having more environmental benefits, it is also less expensive.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές