Αναλυτική διερεύνηση μεθόδων ενίσχυσης υφιστάμενης διώροφης λίθινης κατασκευής

Analytical examination of strengthening methos for an existing two-storey masonry structure (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Παπακωνσταντίνου Χρήστος
 8. Κατάκαλος Κωνσταντίνος | Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
 9. Φέρουσα Τοιχοποιία, Λιθοδομή, Ενισχύσεις, Έλεγχος Επάρκειας, Ανελαστική Ανάλυση Pushover
 10. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευε΄ς / ΣΜΑ61
 11. 11
 12. 0
 13. Περιλαμβάνει Πίνακες και Διαγράμματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αναλυτική διερεύνηση των μεθόδων ενίσχυσης ενός διώροφου λιθόκτιστου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία. Ειδικότερα, το κτίριο χρονολογείται στις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και χρησιμοποιήθηκε ως Δημοτικό Σχολείο της τοπικής κοινότητας των Ψαράδων, του Δήμου Πρεσπών, του Νομού Φλωρίνης.  Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται η φέρουσα τοιχοποιία ως στοιχείο δόμησης, και παρουσιάζονται τα βασικά υλικά που συνθέτουν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων από τοιχοποία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το εξεταζόμενο κτίριο με την γεωμετρία του και τις κασκευαστικές του λεπτομέρειες.  Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εκπονείται η Μελέτη Στατικής Επάρκειας του εξεταζόμενου κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, όπως η αναφορά του κανονιστικού πλαισίου, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, η προσομοίωση και η ανάλυση της, τα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι έλεγχοι επάρκειας.  Στο τελευταίο μέρος της εργασίας ακολουθούν προτάσεις ενίσχυσης και αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν, την κατασκευή διαζωμάτων, την ενίσχυση με βαθύ αρμολόγημα, ενίσχυση ομογενοποίησης με ενέματα, μανδύες ΙΑΜ και τέλος μανδύες οπλισμένους σκυροδέματος. Ακόμη, δημιουργούνται σενάρια με συνδυασμούς των ενίσχυσεων με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης οικονομοτεχνικής λύσης. H βέλτιστη οικονομετεχνικά λύση είναι η κατασκευή διαφραγμάτων σε συνδυασμό με μονόπλευρους μανδύες ΙΑΜ με την οποία δεν θα γίνει κάποια επέμβαση στις όψεις της κατασκευής με αποτέλεσμα να παραμείνει ο παραδοσιακός χαρακτήρας της κατασκευής.

  • This thesis deals with the analytical investigation of methods for reinforcing a two-story stone masonry building. Specifically, the building dates back to the early 20th century, when it was used as the Primary School of the local community of Psarades, in the Municipality of Prespes, Florina Prefecture. In the first part of the thesis the load-bearing masonry structure is analyzed and the material properties  of the load-bearing system are assessed. Subsequently, the examined building is presented, including its geometry and construction details. In the second part of the thesis, the structural adequacy of the examined building is evaluated. More specifically, the regulatory framework is examined, the documentation of the existing condition of the building is provided. Based on the collected data and the existing design codes, the building is analyzed performing specific structural adequacy checks. The last part of the thesis examines specific strengthening and restoration methods. The proposed interventions involve the construction of tie-beams, the replacement of jointing compound, injection of jointing compound, strengthening with textile reinforced mortars, and finally, the addition of reinforced concrete jackets. Moreover, some combined scenarios are examined aiming to find the optimal techno-economical solution.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές