«Προφορική ιστορία και Μνήμη: Μαρτυρίες Καλύμνιων Προσφύγων στη Γάζα (1942-1946)»

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. Ιανουάριος 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Βλαχάκη Μαρία
 8. Δέσποινα Κριτσωτάκη Ιωάννης Γιαννιτσιώτης
 9. Κάλυμνος, πρόσφυγες, Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, μνήμη, Γάζα.
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 3
 12. 12
 13. 3
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να καταγράψει τις μνήμες των κατοίκων της Καλύμνου οι οποίοι βρεθήκαν πρόσφυγες στη Γάζα κατά τη διάρκεια της ιταλο-γερμανικής κατοχής που γνώρισε το νησί την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό έργο για την ιστορία των προσφύγων κι ιδιαιτέρα για την ιστορία της καλυμνιακής προσφυγικής εξόδου. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά στην προφορική ιστορία και στα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια της μνήμης ως το «υποκείμενο της προφορικής ιστορίας» και πώς λειτουργεί με συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος γίνεται λόγος για το ιστορικό πλαίσιο της ιταλο-γερμανικής κατοχής στην Κάλυμνο και στις συνθήκες που οδήγησαν τους ανθρώπους στην φυγή. Στο δεύτερο μέρος στηριζόμενο στις προφορικές μαρτυρίες των πέντε πληροφορητριών επιχειρείται με τη μέθοδο της ανασύνθεσης μια ανασκόπηση της προσφυγικής τους ζωής και ειδικότερα η αναχώρηση, οι τόποι διαμονής, οι συνθήκες διαμονής, η επιστροφή. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που αφορούν σε νέες πτυχές της τοπικής και γενικής ιστορίας κι αναδεικνύονται από τις προφορικές μαρτυρίες των πληροφορητριών κατά την αναφερόμενη ιστορική περίοδο.
  • The purpose of this thesis is to record the memories of the residents of Kalymnos who were refugees in Gaza during the Italo-German occupation of the island during the Second World War and to constitute a complementary work for the history of refugees and especially for the history of the Kalymnian refugee exodus. In the first part, a brief reference is made to oral history and its characteristics. It then analyzes the concept of memory as the "subject of oral history" and how it works with specific criteria. Finally, the historical context of the Italian-German occupation of Kalymnos and the conditions that led people to flee are discussed. In the second part, based on the oral testimonies of the five informants, a review of their refugee life is attempted with the method of reconstruction, and in particular the departure, the places of residence, the conditions of residence, the return. Finally, conclusions are presented concerning new aspects of local and general history and are highlighted by the oral testimonies of the informants during the mentioned historical period.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές