Εύρεση ιδιομορφών και ιδιοπεριόδων πολυώροφων κατασκευών από καταγραφές χρονοϊστοριών επιτάχυνσης με χρήση προσομοιωμένων δεδομένων

Calculation of vibration mode-shapes and eigen-periods of multi story structures from acceleration time- histories with simulated data (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 258
 7. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
 8. ΚΟΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Δυναμικά Χαρακτηριστικά | Επεξεργασία Σήματος | Προσομοιωμένα Δεδομένα | Μέθοδος Ιδιομορφικών Χρονοϊστοριών Επιτάχυνσης
 10. ΣΜΑ50
 11. 4
 12. 13
 13. 22
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματεύεται το αντικείμενο της
   αναγνώρησης των δυναμικών χαρακτηριστικών κύριως κτιριακών κατασκευών με χρήση προσομοιωμένων δεδομένων. Υπενθυμίζονται κάποιες βασικές έννοιες τις δυναμικής των κατασκευών καθώς επίσης γίνεται και μια εισαγωγή στη θεωρία επεξεργασίας σημάτων και στη συνέχεια αναλύονται με βάση τη βιβλιογραφία οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση δυναμικών χαρακτηριστικών στις κατασκευές. Στη συνέχεια επεξηγείται αναλυτικά η Μέθοδος Ιδιομορφικών Χρονοϊστοριών Επιτάχυνσης όπου φαίνεται πως γίνεται η σύζευξη των αντικειμένων της δυναμικής των κατασκευών και της θεωρίας επεξεργασίας σήματος για την εύρεση δυναμικών χαρακτηριστικών δηλαδή τις ιδιοσυχνότητες, τις ιδιοπεριόδους, τις ιδιομορφές ταλάντωσης. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος βήμα προς βήμα για δισδιάστατους πλαισιωτούς φορείς καθώς επίσης και για χωρικούς φορείς καταλλήλα προσομοιώμενα με χρήση του αντίστοιχου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων SAP2000 χρησιμοποιώντας προσομοιώμενα δεδομένα καθώς με αυτά είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος ακρίβειας της μεθόδου. Επιπλέον, εξετάζεται μια ειδική περίπτωση κατασκευής αυτή της μεταλλικής καπνοδόχου για την εύρεση των δυναμικών χαρακτηριστικών της όπου η υπόψη μελέτη γίνεται σε κατάλληλα επιλεγμένους κόμβους της που ο καθένας απέχει από τον προηγούμενο κατά 25% του συνολικού ύψους της. Παράλληλα αξιολογήθηκε και η επίδοση των πεπερασμένων στοιχείων στηπροσομοίωση της μεταλλικής καπνοδόχου αφού συγκρίθηκαν με τις ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές αυτής που προκύπτουν από τη θεωρία των συνεχών συστημάτων. Τέλος, παρουσίαζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καθώς επίσης γίνονται πρότασεις για μελλοντική έρευνα.

  • The current postgraduate thesis examines the subject of the identification of dynamic
   characteristics mainly of building structures using simulated data. A review of some basic concepts of structural dynamics and then an introduction to the theory and techniques of signal processing following with the analysis of different dynamic system identification methods via literature review. Then the new ‘modal-time histories method is explained thoroughly where it is shown how the coupling of two different disciplines that of structural dynamics and that of signal processing theory is achieved in order to find to dynamic characteristics namely the eigenfrequencies, eigenperiods, eigenmodes. After that the aforementioned method is applied step by step on to two-dimensional and three-dimensional frames simulated with the appropriate finite element software namely SAP2000 using simulated data because it is possible with their application to validate and check the accuracy of the method. Additionally, a special case is examined of a steel chimney in order to find it’s dynamic characteristics where the system analysis is performed in selected nodes of the structure in such a way where the distance between each one of them is 25% of the chimney’s total height. Also, the performance of the surface finite element is checked by comparing the values of eigenfrequencies and eigenmodes that resulted from FEM with those resulting from the theory continuous systems. Lastly, the conclusions that come of, from this postgraduate thesis as well as some propositions for future research are presented.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές