Ενόργανη παρακολούθηση ελεύθερα ιστάμενου πολυσπόνδυλου κίονα στο Ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Αξιολόγηση των καταγραφών, αριθμητική προσομοίωση, σύγκριση

Instrumental monitoring of a free-standing multi-drum column in the temple of Olympian Zeus in Athens. Evaluation of recordings, numerical simulation, comparison (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Γαρίνη Ευαγγελία
 8. Γαρίνη Ευαγγελία, Νικόλαος Πνευματικός, Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
 9. Αρχαία μνημεία, ενόργανη παρακολούθηση, αριθμητικό προσομοίωμα, περιβαλλοντικές δονήσεις, ιδιομορφική ανάλυση,
 10. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές κατασκευές
 11. 15
 12. 21
  • Παρουσιάζεται η ενόργανη παρακολούθηση αρχαίου κίονα με σκοπό να διερευνηθεί η συμπεριφορά του απέναντι σε δυναμικές καταπονήσεις. Μελετώνται οι καταγραφές επιταχυνσιογράφων κατά τη διάρκεια δοκιμής περιβαλλοντικών δονήσεων (AVT) και χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση του μέτρου ελαστικότητας του κίονα μέσω ιδιομορφικής ανάλυσης.  Το αριθμητικό προσομοίωμα που βαθμονομήθηκε κατά την ιδιομορφική ανάλυση, χρησιμοποιείται στη συνέχεια, κατάλληλα προσαρμοσμένο, για την προσομοίωση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς του κίονα υπό πραγματικές σεισμικές διεγέρσεις μέσω ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

  • Instrumental monitoring of an ancient column is presented in order to investigate its behavior against dynamic stresses. Ambient vibration tests (AVT) recorded by accelerometers are then studied and used to callibrate the modulus of elasticity of the column through eigenmode analysis. The calibrated model, properly adapted, is then used to simulate and predict the behavior of the column under real seismic excitations through finite elements analysis.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές