Δημόσια Ιστορία και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της Κινηματογραφικής Εικόνας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μια Πρόταση Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. Ιανουάριος 2023
 5. Ελληνικά
 6. 52
 7. Πούπου, Άννα
 8. Εκπαίδευση, Κινηματογράφος, Ιστορία, Διδακτικό σενάριο
 9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
 10. 1
 11. 29
 12. 8
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη χρήση του κινηματογράφου στη διδασκαλία της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω του διδακτικού σεναρίου βασισμένο στη ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη «Τι έκανες στο πόλεμο Θανάση;» γίνεται διδασκαλία με θέμα το λιμό της Αθήνας την περίοδο της γερμανικής κατοχής (1941-1944). Η εργασία χωρίζεται στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος αποτελούμενη συνολικά από πέντε κεφάλαια. 


   Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας υπάρχουν δύο κεφάλαια που αναφέρονται στις διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας αλλά και στην διδακτική προσέγγιση του κινηματογράφου.  Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1 που αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας γίνεται μία ιστορική αναφορά, καθώς και μία σύγχρονη διδακτική προσέγγιση για την ιστορία σε σχέση με τον κινηματογράφο.  Στο 2 κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κινηματογράφος ως διδακτικό μέσο στην εκπαίδευση μαζί με τους διάφορους προβληματισμούς για την αξιοποίησή του όσο και πως αποτελεί ένα διδακτικό μέσο που μπορεί να αξιοποιηθεί υπό προϋποθέσεις. Επιπλέον, αναφέρεται ο κινηματογράφος ως ιστορικό τεκμήριο καθώς και προτείνεται η διδασκαλία κάποιων επίμαχων και τραυματικών ιστορικών γεγονότων μέσω αυτού.  Ακόμη, δίνεται αναλυτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών της ιστορίας, η διδακτική πρόταση που θα ακολουθηθεί στην παρούσα εργασία και η επιλογή της ταινίας.


   Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το εφαρμοσμένο μέρος αποτελούμενο από τρία κεφάλαια όπου αναλύονται παρακάτω πιο συγκεκριμένα. Το τρίτο κεφάλαιο προτείνει μια μελέτη περίπτωσης που αφορά το μάθημα της ιστορίας της ΣΤ τάξης του Δημοτικού ενώ αναλύεται το τι είναι το διδακτικό σενάριο και η διδακτική ενότητα της ιστορίας της έκτης δημοτικού που αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου με την τοποθέτηση του τίτλου, των εμπλεκόμενων γνωστικών περιοχών της τάξης στην οποία απευθύνεται αλλά και με την αντιστοίχιση του με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, ορίζεται η υλικοτεχνική υποδομή καθώς και η οργάνωση της διδασκαλίας ενώ αναφέρονται οι διδακτικοί στόχοι σύμφωνα με την ιστορία και τη μαθησιακή διαδικασία. Τελειώνοντας, δίνεται η διάρκεια του σεναρίου και στο 5ο κεφάλαιο αναλύεται η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε τόσο από τη θεωρία όσο και τη μεθοδολογία αλλά και την προσέγγιση με βάση την ΤΠΕ. Το πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με το προτεινόμενο σενάριο  και παρατίθενται τα φύλλα εργασίας. Ολοκληρώνοντας την εργασία δίνονται τα συμπεράσματα από την συγγραφή της.

  • This paper deals with the use of cinema in the teaching of history in primary education. Through the didactic scenario based on the film by Dino Katsouridis "What did you do in the war Thanasis?" teaching is done on the subject of the Athens famine during the period of German occupation (1941-1944). The work is divided into the theoretical and the practical parts consisting of a total of five chapters.


   In the theoretical part of the thesis, there are two chapters that refer to the teaching approaches in the history course and also to the teaching approach of cinema. Specifically, in chapter 1, which concerns teaching approaches in the course of history, a historical reference is made, a modern teaching approach as well as historical education in relation to cinema. In the 2nd chapter, cinema is given as a teaching medium in education, along with the various considerations for its utilization, as well as how it is a teaching medium with conditions. In addition, it mentions cinema as historical evidence as well as the teaching of some controversial and traumatic historical events through it. Furthermore, the new history curriculum, the teaching proposal that will be followed in this work, and the choice of the film are given in detail.


   Then, the practical part consisting of three chapters is presented, which are analyzed below in more detail. In the third chapter, the case study for the history lesson of the sixth grade of the Primary School is given while analyzing what is the teaching scenario and the teaching unit of the history of the sixth grade that concerns the Second World War. In the fourth chapter, the teaching scenario is presented with the placement of the title, the involved cognitive areas of the class to which it is addressed, but also with its matching with the detailed curriculum. In addition, the organization of the teaching and the required logistical infrastructure as well as the teaching objectives are made according to the history and the learning process. Finally, the duration of the scenario is given and in the 5th chapter the didactic approach used both from the theory and the methodology as well as the ICT-based approach is analyzed. The fifth chapter concludes with the suggested scenario and lists the worksheets. At the end of the paper, the conclusions from its writing are given.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές