Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και αφηγήσεων στο δημοτικό σχολείο. Μια διδακτική πρόταση στο μάθημα της Γλώσσας για μαθητές/τριες τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης

Utilisation of digital technologies and digital storytelling in primary school. A teaching proposal in the language course for students of typical and atypical development (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΛΙΝΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Μενέλαος Χ. Τζιφόπουλος
 8. Μακρή Αικατερίνη | Νικαλάου Πασχάλης
 9. Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης | Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) | Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) | Διδακτικό Σενάριο
 10. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ 63
 11. 69
 12. 51
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες, Εννοιολογικό χάρτη, Συνδέσμους (links)
  • Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης των τρόπων, με τους οποίους οι άνθρωποι οδηγούνται στη γνώση. Σε αυτό το πλαίσιο παρατίθενται διάφορες θεωρίες μάθησης και καθορίζεται η συμβολή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έπειτα, καταγράφονται τα είδη των εκπαιδευτικών λογισμικών και η συνεισφορά της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα, ορίζεται η συγκεκριμένη νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή και καταδεικνύονται τα πλεονεκτήματα από την χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Στο δεύτερο μέρος της εργασίας προτάσσονται σύγχρονες διδακτικές προτάσεις με τη χρήση μέσων τεχνολογίας, για όλες τις τάξεις του δημοτικού, πάνω σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στο μάθημα της Γλώσσας. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο του ευθέως και πλαγίου λόγου για τις τάξεις της Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού καθώς και οι καταλήξεις των ρημάτων σε –ειται, -ειτε, -ηστε, -ιστε, -ειστε, -ισα, -ησα, -υσα, -οισα. Επίσης, προτείνεται η διδασκαλία της ανάπτυξης παραγράφου με χρήση χρονικών προσδιορισμών, για την Πέμπτη τάξη του Δημοτικού, με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη. Τέλος, προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο, το οποίο παρουσιάζει τα σημεία στίξης σε συνδυασμό με την έκφραση συναισθημάτων και με τους τρόπους δήλωσης της άρνησης για τους μαθητές/τριες Πρώτης και Δευτέρας τάξης του Δημοτικού.

  • The aim of this dissertation is to highlight the contribution of educational technology in the learning process, both in students with typical and atypical development, specifically with Attention Deficit Disorder with/without Hyperactivity.

   In the first part of this paper, the main purpose is to clarify the ways in which people are led to knowledge. In this context, various learning theories and their contribution to the educational community are presented and evaluated. Then, the types of educational software are reported along with the impact of Information and Communication Technology on the learning process. Finally, the characteristics of students with Attention Deficit Disorder with/without Hyperactivity are highlighted, together with the definition of this neurodevelopmental disorder and the demonstration of the advantages of using educational technologies in the educational process.

   Τhe second part of this paper is referred to modern didactic proposals using technological means for all primary school grades, on different subjects in the Language course. More specifically, it includes direct and reported speech in third, fourth, fifth, sixth grade of elementary school and the endings of verbs in -eitai, -eite, -iste,-iste,-iste, -isa, -isa, -isa, -isa. Furthermore, teaching paragraph development by using temporal prepositions is proposed, for fifth grade children, with the additional guidance of a concept map. Last but not least, a teaching proposal is suggested, which describes the expression of emotions and negation combined with the use of punctuation marks for students in first and second grade.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές