"Αναπαραστάσεις και γλωσσική κατασκευή της αναπηρίας: Η λεκτική βία μέσα από τη χρήση του λόγου περί αναπηρίας στην περίπτωση του αυτισμού και μια διδακτική παρέμβαση."

"Representations and linguistic construction of disability: verbal violence through the use of disability discourse in the case of autism and a teaching intervention" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Μαρίνα Τζακώστα
 8. Τζακώστα, Μαρίνα | Κουτσούκος, Νικόλαος | Ξυδόπουλος, Γεώργιος
 9. αναπαράσταση της αναπηρίας | γλωσσική κατασκευή | αυτισμός | λεκτική βία | αρτιμελισμός | ΚΑΛ
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)/ ΑΔΕ 71
 11. 05
 12. 43
 13. 161
 14. Περιέχει πίνακες και γραφήματα
 15. Αναπαραστάσεις της Αναπηρίας σε Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας: Προσεγγίζοντας τον Αυτισμό μέσα από διδακτικές κριτικές παρεμβάσεις / Μάρκου-Νικάνδρου, Δ. (Μεταπτυχιακή εργασία). Πάτρα: ΕΑΠ
  • Η γλώσσα νοηματοδοτείται  μέσα από τη χρήση της, ενώ από τη γλώσσα σε χρήση παράγονται οι λόγοι που, ασκώντας τη θετική ή αρνητική επιρροή τους, αναπαράγονται υβριδικά, δημιουργώντας καινούριους όρους και σημασίες, καθορίζοντας την ανθρώπινη δράση. Στα πλαίσια της κοινωνιογλωσσολογίας, του κριτικού Γραμματισμού και των αναλυτικών προγραμμάτων η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία επιχειρεί να εντοπίσει τις ιδεολογίες που κρύβονται πίσω από τη κατασκευή και αναπαράσταση της αναπηρίας και συγκεκριμένα του αυτισμού καθώς και τη λεκτική βία, την προσβλητική χρήση των όρων της αναπηρίας και τις επιπτώσεις που έχουν στα άτομα με αυτισμό. Η έρευνα σχεδιάστηκε σε τρία στάδια, επιδιώκοντας μέσω της τριγωνοποίησης των μεθόδων αξιοπιστία και εγκυρότητα. Στο πρώτο στάδιο, υπό το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής ανάλυσης της Μεταφοράς και της θεωρίας των Johnson & Lakoff για την εννοιολογική μεταφορά, εντοπίζονται στο διαδίκτυο και μελετώνται μεταφορές του αυτισμού. Στο δεύτερο στάδιο ερευνάται η ιδεολογική χρήση του αυτισμού στον πολιτικό/δημοσιογραφικό λόγο και αναλύεται άρθρο με το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Στο τρίτο στάδιο διεξάγεται έρευνα με στόχο να διαπιστωθούν οι συναισθηματικές επιπτώσεις, στάσεις και αντιδράσεις που επιφέρει η υβριστική χρήση της γλώσσα με όρους που ανήκουν στον λόγο του αυτισμού για άτομα που ανήκουν στην καταπιεσμένη αυτή ομάδα και τις οικογένειές τους.Τέλος εφαρμόζεται μια διδακτική παρέμβαση με στόχο την αναθεώρηση των στάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

  • Language is given meaning through its use, while language in use is a factor that, exerting their positive or negative influence, hybridly reproduces creating new terms and meanings, determining human action. In the context of sociolinguistics, Critical Litteracy and curriculum this Diplomatic Thesis attempts to identify the ideologies behind the construction and representation of disability and specifically autism as well as verbal violence, the offensive use of disability terms and the cases they have in people with autism . The research was designed in three stages, seeking through method triangulation reliability and validity. In the first stage, under the theoretical framework of Critical Metaphor analysis and Johnson & Lakoff's theory of conceptual metaphor, autism metaphors are found online and studied. In the second stage, the metaphorical use of autism in political/journalistic discourse is researched and an article is analyzed. under the theoretical frame of Critical Discourse Analysis In the third stage, research is carried out with the aim of ascertaining the emotional, attitudinal and reactions that the abusive use of language in terms belonging to the autistic discourse brings about for people belonging to the oppressed group and their families. Finally, a didactic intervention aims at revising attitudes and developing skills.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές