Η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του Ελληνικού Πολιτισμού.

The use of Digital Stotytelling in the teaching and learning of Greek Culture. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΞΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΞΥΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
 8. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΛΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ
 9. Δημιουργική Γραφή, Ψηφιακή Αφήγηση, ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ελληνικός Πολιτισμός, | Καθοδηγούμενο σχέδιο εργασίας (project), Συνεργατική μάθηση, Ομαδική εργασία.
 10. Δημιουργική Αφήγηση / Η Ψηφιακή Αφήγηση στην εκπαίδευση
 11. 47
 12. 23
 13. 18
 14. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία , Περιλαμβάνει θεωρητικό, ερευνητικό μέρος, Παραθέματα
  • Περίληψη

   Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία και εκμάθηση του Ελληνικού Πολιτισμού, στο Δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα στη ΣΤ' Δημοτικού. Η χρήση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα συνέβαλε στην ανακαλυπτική μάθηση, στην αναζήτηση εννοιών, γεγονότων σχετικών με όσα οι μαθήτριες /τές διδάσκονται. Η τεχνολογία με τη συνεχή εξέλιξη της, έδωσε τη δυνατότητα στις προφορικές αφηγήσεις να προστεθούν εικόνες, ήχοι που συγκινούν, δημιουργούν σύντομες ψηφιακές ιστορίες  με ποικίλα θέματα όπως αυτό του Ελληνικού Πολιτισμού.

   Η διδασκαλία του Ελληνικού Πολιτισμού, δεν υπάρχει ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο Δημοτικό σχολείο. Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, υπάρχουν ενότητες σε διάφορα μαθήματα, στις οποίες γίνεται αναφορά στις διάφορες εκφάνσεις και όψεις του. Αυτή η εργασία περιγράφει την αποτελεσμάτικότητα της Ψηφιακής Αφήγησης σε σχέση με τη συμβατική διδασκαλία. Τα ευρήματα της έρευνας καθιστούν την Ψηφιακή Αφήγηση ως ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για μαθητές δημοτικού σχολείου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως πλήρης προσέγγιση. Σε συνδυασμό με τη συμβατική διδασκαλία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας του Ελληνικού Πολιτισμού.

  • This Master's Thesis investigates the utilization of Digital Storytelling,in the teaching and learning of Greek Culture, in Elementary school and specifically in 6th grade. The use of technology in the educational system has contributed to revelatory learning, to the search for concepts, facts related to what is being taught. Technology with its continuous development how made it possible to add moving images and sounds to oral narratives and thus create short digital stories, like Greek Culture.

   The teaching of Greek Culture does not exist as an independent academic subject in Elementary school, in the Analytical Curricula there are section in various courses, in which reference is made to its various manifestations and aspects. This study describes the effectiveness of Digital Storytelling as a powerful educational tool for elementary students that can be used successfully as a comprehensive approach. Combined with traditional teaching, it can significantly enhance the process of learning and teaching Greek Culture.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές