Η πλοκή στο δυστοπικό μυθιστόρημα Η ιστορία της πορφυρής δούλης της Μάργκαρετ Άτγουντ

The plot of the dystopian novel The story of the handmaid's tale by Margaret Atwood (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 20 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΚΟΥΜΑΣΙΔΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 9. δυστοπικό μυθιστόρημα, πλοκή, πορφυρή δούλη, Άτγουντ
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 11. 1
 12. 14
 13. 8
 14. Κριτικό και δημιουργικό μέρος (μετάφραση και διήγημα)
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο, κριτικό, αφορά στην εξέταση της πλοκής του δυστοπικού μυθιστορήματος Η ιστορία της πορφυρής δούλης της Μάργκαρετ Άτγουντ και το δεύτερο, δημιουργικό, περιλαμβάνει τη μετάφραση του κειμένου «Happy Endings» και ένα διήγημα ευτυχισμένου φινάλε σε συνομιλία με το κείμενο της μετάφρασης. Στο κριτικό μέρος της εργασίας δίδονται οι όροι και τα βασικά έργα της δυστοπικής λογοτεχνίας και παρουσιάζονται οι κυριότερες απόψεις σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία της μυθιστορηματικής πλοκής. Ακολουθεί μια αδρή περιγραφή των γεγονότων του εν λόγω μυθιστορήματος σύμφωνα με τη δομή της αφήγησής του, και κυρίως αναλύεται η πλοκή του σύμφωνα με τα σχήματα και τα συνθετικά στοιχεία πλοκής που μας έχουν παραδοθεί από τους θεωρητικούς μελετητές. Αυτοί οι άξονες της πλοκής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία, όπως οι ανατροπές και η χρήση του σασπένς που εφαρμόζονται στη συγγραφή μυθιστορημάτων παρουσιάζονται κατά την εμφάνισή τους στο υπό εξέταση μυθιστόρημα. Το δημιουργικό μέρος της παρούσας εργασίας συναποτελούν μια μεταφραστική και μια συγγραφική προσπάθεια. Παρουσιάζεται μια μετάφραση στα ελληνικά του αυτοαναφορικού διηγήματος (μεταμυθοπλασία) της Μάργκαρετ Άτγουντ Happy Endings που αναφέρεται στους μηχανισμούς της συγγραφής, κυρίως για να καλέσει τους επίδοξους συγγραφείς να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις τυπικές λογοτεχνικές συμβάσεις, και να προσέξουν το περιεχόμενο του συγγραφικού τους πονήματος, του διαστήματος μεταξύ της αρχής και του τέλους της ιστορίας. Το δημιουργικό μέρος της εργασίας αυτής ολοκληρώνεται με το σύντομο πρωτότυπο διήγημα Ο κύκλος στο οποίο έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν οι αρχές του διηγήματος.
  • The present bachelor's thesis was prepared in the framework of the creative writing postgraduate study programme of the Hellenic Open University. It is comprised by two parts, the first, being the critical one, invovles the examination of the plot of the dystopian novel “The handmaids's tale” by Margaret Atwood. The second, creative part includes the translation of the text Happy Endings, followed by a short story with a happy ending. This text is involved in a kind of conversation with the translated text. In the critical part of the thesis, the terms and basic works of dystopian literature are presented along with the main references at the level of literacy theory of the novel plot. What follows is a rough description of the events of the novel in question, according to its narrative structure. It is mainly an analysis of its plots according to the scenes and plot elements as described by scolars. Elements such as plot twists and the use of suspence applied to novel writing , are presented as their use is traced in the novel at hand. The creative part of the thesis consists of a translation and a written piece. A Greek translation of Margaret Atwood's self-referential short story (metafiction) Happy Endings is presented, which refers to the mechanics of writing, mainly to invite aspiring writers to examine more closely the standard literary conventions, and to pay attention to the content of their writing, the space between the beginning and the end of the story. The creative part of this work is completed with the short original short story The Circle in which an attempt was made to incorporate the principles of the short story.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές