Η διδασκαλία της γραμματικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σενάριο για τη διδασκαλία των επιθέτων στη Β Δημοτικού

The teaching of grammar in Primary Education. Scenario on teaching adjectives in second Grade (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΙΤΣΑ ΣΚΗΠΗΤΑΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Αλεξανδρή Αικατερίνη
 8. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. Γραμματική της μητρικής γλώσσας | Διδασκαλία της γραμματικής | Διδακτικό σενάριο | Επίθετα στη Β Δημοτικού | Ρόλος του δασκάλου
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς /ΑΔΕ60
 11. 62
 12. 1
 13. Περιλαμβάνει: Εικόνες
  • Η γραμματική ανά τους αιώνες προσδιορίστηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα που ήταν κάθε φορά σε ισχύ. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένα θεμελιώδες κομμάτι της γλώσσας και η διδασκαλία της κρίνεται απαραίτητη. Εντούτοις, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται καθορίζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη γλώσσα στο σύνολό της. Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα σενάριο για τη διδασκαλία των επιθέτων στη Β΄ δημοτικού αιτιολογώντας τις επιλογές των δραστηριοτήτων που προτείνονται, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν στη σύγχρονη εποχή και αφορούν τη διδασκαλία της γραμματικής στο δημοτικό. Η θεωρητική τεκμηρίωση των προτάσεων του σεναρίου και τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι απόρροια των θεωρητικών ζητημάτων που μελετώνται στο πρώτο μέρος της εργασίας.


  • Grammar over the centuries has been determined in many ways depending on the scientific facts that were in force at any given time. Today it is recognized as a fundamental part of the language and its teaching is considered essential. However, how it is taught significantly determines how we approach the language as a whole. This paper attempts to present a script about the teaching of adjectives in second Grade, justifying its choices based on facts that are true in modern times and related to grammar teaching in Primary School. The theoretical documentation of the suggestions of the scenario and the conclusions that derive from it are the results of the theoretical issues that this paper delves into in its first part.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές