Αξιοποιώντας την trap μουσική στη διδακτική πράξη: μια κριτική εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές/ τριες Λυκείου

Using trap music in teaching practice: a critical educational intervention for high school students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Βασιλική Τσάμη
 8. Σταυρούλα Αντωνοπούλου | Μαριάνθη Οικονομάκου
 9. Kριτικός γραμματισμός | Κριτική Ανάλυση Λόγου | Trap μουσική
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) / Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα (ΑΔΕ71)
 11. 1
 12. 37
 13. 29
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες
 15. Αραούζου, Κ. (2023). «Έμφυλες ταυτότητες και σεξισμός μέσω της Trap κουλτούρας. Κριτική ανάλυση λόγου και διδακτική πρόταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.» Διπλωματική εργασία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
  • Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εφαρμογής της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου στη διδακτική πράξη. Οι μαθητές της σύγχρονης αντιμετωπίζουν περισσότερο παρά ποτέ την πρόκληση της κριτικής αντιμετώπισης των κειμένων με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή. Η πληροφορία δεν έρχεται μόνο ενδοσχολικά σήμερα αλλά κυρίως εξωσχολικά και διαδικτυακά, μέσω των Κειμένων Μαζικής Κουλτούρας, ενώ οι μαθητές καλούνται να σταθούν κριτικά απέναντι σ’ αυτόν τον καταιγισμό γλωσσικής και εικονιστικής πληροφόρησης. Τα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιογλωσσολογίας, του Κριτικού Γραμματισμού και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου αναγνωρίζουν την σημαντικότητα των γλωσσικών και άλλων σημειωτικών πόρων (όπως η εικόνα) στη δημιουργία νοημάτων, στερεοτύπων, ιδεολογιών και προκαταλήψεων που αφορούν στα δυο φύλα και την έμφυλη ανισότητα εις βάρος των γυναικών. Απώτερος στόχος και δεν είναι μόνο η αποκάλυψη των λανθανουσών πολλές φορές ιδεολογιών και σχέσεων εξουσίας που αναπαράγονται μέσα από τα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας, αλλά η άρση τους και η παύση της διαιώνισης τους μέσα από τις γλωσσικές επιλογές που συνδράμουν στην οικοδόμηση της πραγματικότητά μας και της ταυτότητάς μας. Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μαθητές/ τριες της Β’ Τάξης του ΓΕΛ, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Ως υλικό δόθηκαν στα παιδιά τρία τραγούδια της trap μουσικής, δημοσιοποιημένα κατά το τελευταίο έτος (2022-2023), τα οποία σχολιάστηκαν τόσο από την άποψη του γλωσσικού σημειωτικού συστήματος, όσο και από την άποψη της εικόνας μέσω των αντίστοιχων video clip Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της έρευνας αυτής είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης που αποβλέπει στην κριτική αντιμετώπιση της trap μουσικής ως Κειμένου Μαζικής Κουλτούρας. Οι ερωτήσεις που συζητήθηκαν από τα παιδιά και το φύλλο εργασίας που τους δόθηκε δομήθηκαν με βάση το μοντέλο των Πολυγραμματισμών, ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιήθηκε η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday (η οποία συνδέεται με την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση του Fairclough) και η Οπτική Γραμματική των Kress & van Leeuwen. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέδειξαν την επίτευξη ως επί το πλείστον των στόχων της διδακτικής παρέμβασης, καθώς οι μαθητές/ τριες προσέγγισαν την trap μουσική μέσα από άλλη οπτική γωνία, διερευνώντας και ανακαλύπτοντας τη δύναμη των κειμένων μαζικής κουλτούρας στις γλωσσικές μας επιλογές, στη νοηματοδότηση της πραγματικότητάς μας, στην καθυπόταξη του γυναικείου φύλου, στην ανάπτυξη της τοξικής αρρενωπότητας και των έμφυλων διακρίσεων που προστάζει η εκ βάθρων πατριαρχική «σύγχρονη» κοινωνία.
  • Abstract The aim of this paper is to present an application of Critical Discourse Analysis in teaching practice. Today's students face more than ever the challenge of critically dealing with the texts they come into contact with every day. Information does not only come inside schools today but mainly outside schools and online, through Mass Culture Texts, while students are called upon to stand critically against this storm of linguistic and figurative information. The scientific fields of Sociolinguistics, Critical Literacy and Critical Discourse Analysis recognize the importance of linguistic and other semiotic resources (such as image) in the creation of meanings, stereotypes, ideologies and prejudices concerning the two sexes and gender inequality at the expense of women . The ultimate goal is not only the revelation of the many times latent ideologies and power relations that are reproduced through Mass Culture Texts, but their removal and the cessation of their perpetuation through the linguistic choices that contribute to the construction of our reality and identity us. The didactic intervention was carried out for students of the 2nd Class of the unified high school during the course of Modern Greek Language and Literature in a Secondary Education tutoring school. As material, the children were given three songs of trap music, released during the last year (2022-2023), which were commented both from the point of view of the linguistic semiotic system, and from the point of view of the image through the corresponding video clips. In this context, the aim of this research is the design, implementation and evaluation of a didactic intervention aimed at the critical treatment of trap music as a Mass Culture Text. The questions discussed by the children and the worksheet given to them were structured based on the Multiliteracies model, while Halliday's Systemic Functional Grammar (which is connected to Fairclough's sociocultural approach) and Kress's Visual Grammar were used as methodological tools. & van Leeuwen. The conclusions of the research demonstrated the achievement of the objectives of the teaching intervention for the most part, as the students approached trap music from another perspective, exploring and discovering the power of mass culture texts in our language choices, in the meaning of reality us, in the subjugation of the female sex, in the development of toxic masculinity and gender discrimination that is commanded by the deeply patriarchal "modern" society.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές