«Η γλωσσική επάρκεια στη φωνούμενη ελληνική Κωφών/βαρήκοων ενηλίκων ομιλητών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας»

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΡΤΖΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Αλεξάνδρα Πρέντζα
 8. Θωμαή Ρουσουλιώτη | Γεώργιος Ανδρουλάκης
 9. Κωφός | βαρήκοος | νοηματική γλώσσα | Ελληνική Νοηματική Γλώσσα | διγλωσσία | γραπτός λόγος
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 1
 12. 27
 13. 36
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η γλωσσική επάρκεια στη φωνούμενη ελληνική Κωφών και βαρήκοων ενηλίκων ομιλητών της Ελληνική Νοηματική Γλώσσας (ΕΝΓ). Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου στην ελληνική από νοηματιστές κωφούς – βαρήκοους μέσω της καθοδηγούμενης παραγωγής μικρότερων και μεγαλύτερων κειμένων. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι η εξέταση των προβλημάτων ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες δίγλωσσων ατόμων που έχουν ως πρώτη γλώσσα την ΕΝΓ και ως δεύτερη τη φωνούμενη, είναι πολύ περιορισμένη και δεν έχει ερευνηθεί αρκετά μέχρι στιγμής.

   Συγκεκριμένα, για την συγκέντρωση γλωσσικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες, στις οποίες οι ομιλητές της ΕΝΓ συμμετείχαν εθελοντικά. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την καθοδηγούμενη παραγωγή μικρών κειμένων, μέσω της περιγραφής εικόνων, ενώ η δεύτερη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς μέσω της καθοδηγούμενης παραγωγής μεγαλύτερων κειμένων σε δύο ερωτήσεις. Τα ζητούμενα τα οποία τέθηκαν υπό διερεύνηση αφορούσαν κυρίως τη μορφολογία, τη σύνταξη και τη μορφοσύνταξη. Από τα ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι η χρήση της ΕΝΓ επηρεάζει τον γραπτό λόγο των Κωφών – βαρήκοων ομιλητών.  Ακόμη, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα που αφορούσαν την βασική σειρά των όρων, την χρήση άρθρων και την χρήση Προθετικών Φράσεων.

   Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Τα δύο πρώτα κεφάλια αποτελούν το θεωρητικό μέρος της εργασίας, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν το ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στην Νοηματική Γλώσσα και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση Κωφών – βαρήκοων, την ΕΝΓ και το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και στη διγλωσσία και συγκεκριμένα στην παραγωγή γραπτού λόγου στη φωνούμενη ελληνική. Στην συνέχεια στο ερευνητικό μέρος, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Τέλος, ακολουθεί συζήτηση των αποτελεσμάτων, όπου παρουσιάζονται περιορισμοί που υπήρχαν αλλά και νέα ερωτήματα για περαιτέρω διερεύνηση.

  • The present study examines the language proficiency in phonemic Greek of Deaf and hard of hearing adult speakers of Greek Sign Language (GSL). The purpose of the study is to investigate the difficulties in the production of written speech in Greek by signers of Deaf-Hard of Hearing through the guided production of shorter and longer texts. The originality of the research lies in the fact that the examination of the problems regarding the language skills of bilinguals whose first language is GSL and second language is phonetic is very limited and has not been sufficiently researched so far.

   In particular, two activities were carried out to collect linguistic data, in which GSL speakers participated voluntarily. The first activity involves the guided production of short texts through the description of pictures, while the second activity asks participants to respond in writing through the guided production of longer texts to two questions. The questions that were under investigation were mainly related to morphology, syntax and form syntax. From the findings of the study, it can be seen that the use of GSL influences the written speech of Deaf-Hard of Hearing speakers.  Furthermore, results concerning the basic order of terms, the use of articles and the use of Prepositional Phrases were presented.

   The paper is divided into five chapters. The first two chapters are the theoretical part of the paper, while the rest are the research part. In the theoretical part, reference is made to Sign Language and specifically to Deaf-Hard of Hearing education, GSL and the legislative framework, but also to bilingualism and specifically to the production of written speech in phonetic Greek. Then, in the research part, the methodological approach of the research and the results obtained are presented. Finally, a discussion of the results follows, where limitations that existed and new questions for further investigation are presented.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές