«Διαλεκτικές ποικιλίες των Κυκλάδων: διδακτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στο γλωσσικό μάθημα της Στ’ Δημοτικού»

«Dialectal varieties of the Cyclades: teaching approaches and applications in the language course of the sixth grade of elementary school» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Γεωργία Κατσούδα
 8. Γεωργία Κατσούδα | Μιχάλης Μαρίνης
 9. γλωσσική ποικιλότητα, γλωσσικές ποικιλίες, γεωγραφικές ποικιλίες, διάλεκτοι, ιδιώματα, γλώσσα, πρότυπη/κοινή γλώσσα, νέα ελληνική γλώσσα, κυκλαδίτικες (διαλεκτικές) ποικιλίες, διδακτικές προσεγγίσεις, Πολυγραμματισμοί.
 10. «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» / ΑΔΕ 62: ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 11. 60
 12. 12
 13. Περιλαμβάνει: πίνακες και εικόνες.
 14. Γούτσος, Δ. (2013). Γλώσσα και επικοινωνία. Στο Γ. Ι. Ξυδόπουλος (επιμ).Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση: Εγχειρίδιο Μελέτης (σελ.:185-202). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με την διδακτική αξιοποίηση των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων και πιο συγκεκριμένα των διαλεκτικών ποικιλιών που ομιλούνται στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Αρχικά, θα μελετήσουμε σε θεωρητικό πλαίσιο τη γλωσσική ποικιλότητα σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ποικιλίες (διάλεκτοι, ιδιώματα) και την πρότυπη/κοινή γλώσσα και αφού ορίσουμε τις παραπάνω έννοιες, θα παρουσιάσουμε τη γενικότερη σχέση τους με τον όρο «γλώσσα».

   Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τις κυκλαδίτικες διαλεκτικές ποικιλίες και θα παρουσιάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γλωσσικών ποικιλιών των Κυκλάδων σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης .Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, οι γεωγραφικές ποικιλίες (διάλεκτοι και ιδιώματα)υποχωρούν με το πέρασμα του χρόνου. Η εκπαιδευτική κοινότητα προωθεί στα σχολεία «την πρότυπη γλώσσα», η οποία περιθωριοποιεί τη διαλεκτοφωνία. Άμεσο απότοκο της παραπάνω «διδακτικής πρακτικής» αποτελεί το γεγονός ότι οι μαθητές αγνοούν και απορρίπτουν όλες τις διαλεκτικές ποικιλίες της χώρας μας, οι οποίες είναι κομμάτι του γλωσσικού πλούτου και της ιστορίας μας σαν ελληνικό κράτος. Απόρροια  όλων των παραπάνω είναι η συρρίκνωση και πολλές φορές ο θάνατος των γλωσσικών διαλέκτων και ιδιωμάτων του έθνους μας.

   Με βάση όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η σχολική κοινότητα οφείλει να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τις νεοελληνικές διαλέκτους, εντάσσοντας νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί προτεραιότητα να δοθεί έμφαση στους στόχους αυτών των προγραμμάτων καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ενσωμάτωση της γλωσσικής ποικιλότητας στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Έχοντας υπόψη μας την παραπάνω θέση, θα διατυπώσουμε ορισμένες διδακτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, αξιοποιώντας3 παραμύθια με διαλεκτικά στοιχεία από τις διαλέκτους των Κυκλάδων. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα παρουσιάσουμε σχεδιάστηκαν με βάση την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών και έχουν ως στόχο την αξιοποίηση του κυκλαδίτικου ιδιώματος την ενεργή επαφή των παιδιών με τις κυκλαδίτικες διαλεκτικές ποικιλίες, με άμεσο στόχο την ένταξη των γεωγραφικών ποικιλιών γενικότερα στην Ελληνική Εκπαίδευση και Κουλτούρα.

   Λέξεις-κλειδιά: γλωσσική ποικιλότητα, γλωσσικές ποικιλίες, γεωγραφικές ποικιλίες, διάλεκτοι, ιδιώματα, γλώσσα, πρότυπη/κοινή γλώσσα, νέα ελληνική γλώσσα, κυκλαδίτικες (διαλεκτικές) ποικιλίες, διδακτικές προσεγγίσεις, Πολυγραμματισμοί.

  • In this thesis we will deal with the didactic use of Modern Greek dialects and more specifically the dialectal varieties spoken in Cyclades. First, we will study the linguistic diversity in combination with the geographical varieties (dialects and the standard/common language) and after defining the above concepts, we will reveal their general relation with the term «language».

   Then, we will present the particular dialectal characteristics of the dialectal varieties of Cyclades, taking into account (in) all the linguistic levels of analysis. As we all know, geographical varieties (dialect) disappear over time. The educational community promotes ‘the standard language’ in schools, which marginalizes any dialectal element. A direct consequence of the above ‘teaching practice’ is the fact that students ignore and reject all the dialectal varieties of our country, which are part of our linguistic wealth and our history  The result of all the above is the shrinking and often the death of the modern Greek dialects and idioms of our nation.Read more in particular, it is a priority to emphasize the objectives of these programmers an well as guidelines for teachers on integrationlinguistic diversity in the teaching of Modern Greek.Taking into accunt the abov, we will propose some teaching approaches and applicationsbased on three dialectal tales from Cyclades. Our didactic scenarios are based on the pedagogical principles of multiliteracies and aim to bring the students in contact with the dialectal varieties of Cyclades and the language and cultural wealth of Greece as well

   Key words: linguistic diversity, linguistic varieties, geographical varieties, dialects, language, standard language, New Greek language, Cycladic dialectal varieties, teaching approaches, multiliteracies.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές