Διερευνώντας τον ρατσιστικό λόγο σε αντιρατσιστικά κείμενα: η περίπτωση των Social Media

Researching racist discourse in anti-racist texts: the case of Social Media (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΕΝΑΞΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Αναστασία Γκαϊνταρτζή
 8. Αναστασία Γκαϊνταρτζή | Μαρία Καμηλάκη | Κώστας Κανάκης
 9. ρευστός ρατσισμός | TRACE project | Κριτικός Γραμματισμός | Πολυγραμματισμοί | Συστημική Λειτουργική Γραμματική | Κριτική Ανάλυση Λόγου
 10. ΑΔΕ61
 11. 25
 12. 45
 13. περιλαμβάνει πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον ρευστό ρατσισμό που πιθανόν εμφιλοχωρεί σε αντιρατσιστικά διαδικτυακά κείμενα πολιτικών αρχηγών και κομμάτων που είναι δημοσιευμένα στα Social Media, το Twitter και το Facebook και εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του πολιτικού λόγου. Η αναγκαστική και εκτεταμένη μετακίνηση πληθυσμών προς την Ελλάδα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων από τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Η μελέτη λοιπόν του ρατσιστικού και αντιρατσιστικού λόγου, μέσα σε αυτό το χωροχρονικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής γλωσσολογικής και κοινωνιογλωσσολογικής κοινότητας. Η Κριτική Ανάλυση Λόγου και συγκεκριμένα η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday όπως και η Μέθοδος των Πολυγραμματισμών, αποτελούν τα μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση των κειμένων που έχουν επιλεγεί. Ακολουθεί η ανάπτυξη μιας διδακτικής πρότασης, που θα στοχεύει στην κριτική γλωσσική επίγνωση και τον κριτικό γραμματισμό των μαθητών/τριων της Γ’ Γυμνασίου.

  • This paper is a dissertation on the fluid racism that potentially thrives in anti-racist online texts of political leaders and parties that are published on Social Media, Twitter and Facebook and are part of the broader category of political discourse. The forced and extensive movement of populations to Greece and Europe in recent years has led to the formulation of different opinions by political parties and political leaders regarding the refugee and immigration issue. Therefore, the study of racist and anti-racist speech, within this spatio-temporal context, has aroused the interest of the research linguistic and sociolinguistic community. Critical Discourse Analysis, specifically Halliday's Systemic Functional Grammar as well as the Method of Multiliteracies, are the methodological tools for the analysis of the selected texts. Also, there is a didactic proposal, which aim at the critical language awareness and critical literacy of the 3rd High School students.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές