Προς τη Δημιουργία ενός Ανοικτής Πρόσβασης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Διαλεκτικού Παιχνιδιού για Μαθητές Α' Λυκείου: Περιγραφή και Εφαρμογή

Towards Developing an Open Access Digital Educational Interactive Game for 1st Grade High School Students: Description and Implementation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Ασημάκης Φλιάτουρας
 8. Ασημάκης Φλιάτουρας | Νικόλαος Κουτσούκος | Δημήτριος Παπαζαχαρίου
 9. Διάλεκτοι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τεχνολογία, παιχνιδοποίηση, ψηφιακό παιχνίδι, πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ62: Διάλεκτοι και Γλωσσική Εκπαίδευση
 11. 75
 12. 27
 13. Περιλαμβάνονται πίνακες και εικόνες
  • Θέμα της παρούσας ΜΔΕ αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας (ψηφιακό παιχνίδι) για
   την εκ νέου εισαγωγή και διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των στιγματισμένων και παραγκωνισμένων από το σχολικό περιβάλλον, τα σχολικά εγχειρίδια και εν γένει την ελληνική κοινωνία γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών της ελληνικής γλώσσας. Η πενιχρή παρουσία τους στην προαναφερθείσα βαθμίδα εκπαίδευσης θέτει επιτακτικά το ζήτημα της επανένταξης και του επανακαθορισμού τους μέσω ενός νέου, σύγχρονου και ελκυστικού για τις/τους μαθήτριες/μαθητές τρόπου. Το μέσο που επιλέγεται εν προκειμένω, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ερευνητικά πορίσματα, σύμφωνα με τα οποία η τεχνολογία ενισχύει τα κίνητρα και, ως εκ τούτου, διευρύνει το ποσοστό επιτυχίας και μάθησης, είναι ένα ανοικτής πρόσβασης ψηφιακό εκπαιδευτικό διαλεκτικό παιχνίδι, το οποίο καλείται Διαλεκτομαχίες και αντλεί το υλικό του από κείμενα, και όχι μόνο, της σύγχρονης των μαθητριών/μαθητών καθημερινότητας. Στόχος του παιχνιδιού, μέσα και από τις ερωτήσεις για τις δραστηριότητες που προτείνονται, καθίσταται η απομάκρυνση των εκπαιδευομένων από στερεότυπα και προκαταλήψεις και η γνωριμία τους με τις γεωγραφικές ποικιλίες της Ελληνικής, γνωριμία η οποία θα εμπλουτίσει το γνωστικό τους υπόβαθρο, ενδυναμώνοντας
   με τη βοήθεια των πολυγραμματισμών την κριτική τους ικανότητα. Στην κατασκευή των Διαλεκτομαχιών πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν το authoring tool Storyline (Articulate) 360 και το εργαλείο δημιουργίας βίντεο-animation Vyond, συνοδευόμενα, βέβαια, από το ψηφιακό γραφιστικό εργαλείο Canva και το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο Filmora, τα οποία συμπλήρωσαν σε διάφορα σημεία τα προαναφερθέντα δύο εργαλεία. Το αποτέλεσμα που παρήχθη είναι ένα ενδιαφέρον και θελκτικό διαλεκτικό παιχνίδι, το οποίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης της παιχνιδοποίησης στο πλαίσιο των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Οι Διαλεκτομαχίες θα πυροδοτήσουν νέες προσπάθειες και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την κατασκευή ανάλογων εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα φιλολογικά ή μη διδασκόμενα αντικείμενα.

  • The focus of this Master's thesis is the utilization and the leveraging of technology (digital game) to reintroduce and teach the marginalized and overlooked geographical linguistic variations of the Greek language into the secondary education system, addressing their absence and partial exclusion from the school environment, textbooks, and the broader Greek society. Their limited presence in the aforementioned educational level urgently raises the issue of their reintegration and redefinition through a new, contemporary, and appealing approach for the students. The chosen medium in this case, taking into account new research findings suggesting that technology enhances motivation and thereby increases success and learning rates, is an open-access digital educational dialectic game called Dialectomachies, which draws material from the texts and experiences from the contemporary everyday lives of the students. The aim of the game, through the questions related to the proposed activities, is to distance the learners from stereotypes and prejudices, introducing them to the geographical varieties of the Greek language. This familiarity enriches their cognitive background while empowering their critical abilities through the use of multiliteracies. In the construction of Dialectomachies, the authoring tool Storyline (Articulate) 360 and the video-animation creation tool Vyond played a leading role, accompanied by the digital graphic tool Canva and the video editing software Filmora, which complemented the aforementioned two tools at various points.
   The result is an engaging and attractive dialectic game, constituting the first attempt to utilize gamification within the framework of Modern Greek Language and Modern Greek Literature lessons. Dialectomachies will stimulate new efforts and serve as a catalyst for the development of similar educational games in philological or non-instructional subjects.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές