Διδασκαλία παραμυθιών στην πρωτοσχολική ηλικία και κριτικός γραμματισμός

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Γεώργιος Ποταμιάς
 8. Πρωτοσχολική εκπαίδευση, γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός, ΚΑΛ, ΣΛΓ, πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, παραμύθι
 9. ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 10. 2
 11. 41
 12. 37
  • Η εν λόγω διπλωματική εργασία συνιστά μία απόπειρα σχεδιασμού μίας διδακτικής πρότασης για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, που αφορμάται από το παραμύθι «Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων», αποσκοπώντας αφενός στην κατανόηση και αναστοχαστική διερεύνηση από το μαθητικό κοινό της Β Δημοτικού των  ιδεών που προωθούνται μέσα από τα κείμενα και στην συνειδητοποίηση του γεγονότος πως οι λέξεις κατασκευάζουν συγκεκριμένες όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας, και αφετέρου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών. Συστατικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού  των μαθητών/ριών, μέσα από το παραμύθι, που αποτελεί ένα κειμενικό είδος που θεωρήθηκε από παιδαγωγικής απόψεως  κατάλληλο για αξιοποίηση σε μία τέτοιου είδους διδακτική παρέμβαση, αφού μέσω αυτού τα παιδιά διδάσκονται ανώδυνα, περνώντας ευχάριστα και δημιουργικά τον χρόνο τους.

   Στο πρώτο τμήμα της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος, στο οποίο αποσαφηνίζονται σημαντικοί όροι και έννοιες χρήσιμες για την παραγωγή του διδακτικού υλικού, κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην Κριτική Ανάλυση Λόγου(ΚΑΛ) και την Συστημική Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ), οι οποίες κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν από τον/την εκπαιδευτικό για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κριτικού γραμματισμού, ακόμη και στην περίπτωση, της μη αξιοποίησής τους κατά την διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, έτσι ώστε η ανάλυση του κειμένου να μην θυμίζει απλό σχολιασμό του κειμένου, αλλά να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην καλλιέργεια της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών. Στη συνέχεια, ακολουθεί το κεφάλαιο, στο οποίο αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ενώ έπεται το κεφάλαιο, στο οποίο πραγματοποιείται η Κριτική Ανάλυση Λόγου των παραμυθιών Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται το εκπαιδευτικό πλαίσιο της παρέμβασης και εν συνεχεία οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες, και ενδεικτικά φύλλα εργασίας και πίνακες με τα πιο σημαντικά σημεία της ανάλυσης που προηγήθηκε, βασισμένα στις θεωρητικές προσεγγίσεις του κριτικού γραμματισμού, της ΚΑΛ, της ΣΛΓ, των πολυγραμματισμών και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως αυτές αναλύθηκαν πρωτύτερα.

    

  • This thesis constitutes an attempt to design a didactic proposal for primary school children, which is inspired by the fairy tale "Alice in Wonderland", aiming on the one hand at the understanding and reflective investigation by the students of the 2nd Primary of the ideas that are promoted through the texts and in the awareness of the fact that words construct specific aspects of social reality, and on the other hand in the development of the oral and written language skills of the students. A constituent goal is the cultivation of students' critical literacy, through the fairy tale, which is a textual genre that was considered from a pedagogical point of view suitable for use in such a teaching intervention, since through this the children are taught painlessly, having a pleasant and creative time.

   The first part of this thesis presents the theoretical part, in which important terms and concepts useful for the production of the teaching material are clarified, making a brief reference to Critical Discourse Analysis (CDA) and Systemic Functional Grammar (SFG), which are deemed necessary to be taken into account by the teacher for the creation of an integrated critical literacy program, even in the case of not using them during the teaching process, so that the analysis of the text does not resemble a simple comment on the text, but contributes effective in cultivating students' critical language awareness. Then follows the chapter in which the methodology is analyzed and then the chapter in which the Critical Discourse Analysis of the fairy tales is carried out. In the last part of the paper are presented, the educational framework of the intervention, some proposed teaching activities, and indicative worksheets and tables with the most important points from the discourcse analysis that was implemented previously based on the theoretical approaches of critical literacy, CDA, SFG, multiliteracies and cooperative teaching, as they were analyzed earlier.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές