Στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαγλωσσικότητα και τη γλωσσική ετερότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία

Attitudes, perceptions and practices of primary school teachers regarding interlingualism in the educational process (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Αλεξάνδρα Πρέντζα
 8. Ελευθερία Ζάγκα, Αλεξάνδρα Πρέντζα, Γεώργιος Ανδρουλάκης
 9. διγλωσσία, διαγλωσσικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση/ΑΔΕ 70
 11. 2
 12. 29
 13. 40
  • Ούσα μια κατεξοχήν χώρα υποδοχής μεταναστών από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ήρθε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά σημαντική μεταναστευτική κρίση, λόγω των έντονων προσφυγικών ροών. Στις δεδομένες συνθήκες, καθίσταται σαφές πως η έννοια αλλά και οι πρακτικές της διαγλωσσικότητας, οι οποίες σχετίζονται με την προγραμματισμένη και συστηματική χρήση δύο γλωσσών για τη διδασκαλία μέσα στο ίδιο μάθημα, δεν αποτελεί ένα παροδικό φαινόμενο/πρακτική/ζητούμενο αλλά φαινεται να αναδεικνύεται σε εγγενές στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνει τη δέουσα προσοχή με σκοπό αφενός τη συμπερίληψη των δίγλωσσων μαθητών στο σχολείο και αφετέρου τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων για την εκπαιδευτική διαδικασία, τους μονόγλωσσους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά. Σε αυτό ακριβώς το σημείο επικεντρώνεται η παρούσα εργασία έχοντας ως στόχο τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης μέσω μιας αμφίπλευρης προσέγγισης, θεωρητικής και πρακτικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάζει αυτή η εργασία δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να αντιλαμβάνονται την έννοια της διαγλωσσικότητας, και κατανοούν τα πολλαπλά οφέλη τα οποία αυτή μπορεί να προσφέρει τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και για την εκπαιδευτική διαδικασία ευρύτερα. Ωστόσο, τόσο από τη διερεύνηση της σχετικής επί του θέματος βιβλιογραφίας όσο και από τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, καθίσταται σαφές ένα σημαντικό κενό γνώσης όσον αφορά την σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων με κέντρο για τη διαγλωσσικότητα. μια και οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις αναγκαίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση δεξιότητες. Η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει στο απαιτητό βαθμό έτσι ώστε να αναπτύξει τις κατάλληλες επιμορφωτικές δράσεις και οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες κατά κανόνα σε ατομικό επίπεδο. 


  • Being an immigrant receiving country since the 1990s, Greece has in the last decade been faced with an extremely significant migration crisis due to intense refugee flows. In the given circumstances, it becomes clear that the concept but also the practices of interlingualism, which are related to the planned and systematic use of two languages for teaching within the same course, is not a passing phenomenon/practice/request but seems to emerge as an intrinsic element of modern societies. Therefore, it should receive the proper attention in order to include bilingual students in the school and to maximize the benefits for the educational process, monolingual students and the educational community as a whole. This is exactly where the present study focuses, aiming to map the existing situation through a two-sided approach, theoretical and practical. In this way, after all, it becomes possible to formulate more effective educational policies and interventions. The results of the case study presented in this paper show that teachers seem to understand the concept of interlingualism, and understand the multiple benefits it can offer both to the students themselves and to the educational process more broadly. However, both from the literature review on the topic and from the data of the present study, a significant knowledge gap regarding the design, development and implementation of programs centered on interlingualism becomes clear. Since teachers present particularly significant deficiencies in terms of the skills necessary in this direction. The state has not taken care to the required extent so as to develop appropriate educational actions and teachers cultivate the necessary knowledge and skills on an individual level.


 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.