Διαδικτυακά περιβάλλοντα και διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πολύγλωσσους μαθητές

Online environments and teaching Greek as a foreign language to multilingual students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΘΩΜΑΗ
 8. ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΘΩΜΑΗ | ΚΟΨΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ελληνική ως ξένη γλώσσα, E-learning, M-learning, iTalki, Preply, Duolingo, Rosetta Stone, LingQ, SLA | Greek as a foreign language, E-learning, M-learning, iTalki, Preply, Duolingo, Rosetta Stone, SLA
 10. ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΑΔΕ70
 11. 3
 12. 34
 13. 62
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Σχήματα, Εικόνες, Γραφήματα, Απομαγνητοφωνήσεις
  • Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει το μέλλον στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την αξιοποίηση διαδικτυακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Γ2) σε πολύγλωσσους μαθητές. Για τη διερεύνηση του θέματος απαιτήθηκε αφενός η παράθεση ενός θεωρητικού υποβάθρου κι αφετέρου η διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, μέσω της χρήσης συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων αντίστοιχα κατά τον μήνα Μάιο του 2023. Αρχικά, στο θεωρητικό τμήμα παρουσιάζεται η κατάκτηση/εκμάθηση Γ2, τα επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), οι πλατφόρμες (italki & Preply) και οι εφαρμογές (Duolingo & Rosetta Stone), που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 για την παροχή γνωστικού υποβάθρου σε όσα ακουλουθούν. Ως προς το αμιγώς ερευνητικό τμήμα, πληροφορητές της έρευνας αποτέλεσαν πολύγλωσσοι μαθητές της ελληνικής. Βασικές θεματικές ενότητες της έρευνας είναι η κατασκευή των προφίλ των πολύγλωσσων μαθητών και η περιγραφή της εμπειρίας τους στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στο κατά πόσο είναι βοηθητική η γνώση  άλλων ξένων γλωσσών, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στα επιμέρους επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης. Παράλληλα, αναλύθηκε η αξιοποίηση των πλατφορμών iTalki και Preply, αλλά και των εφαρμογών Duolingo και LingQ σχετικά με την αποδοτικότητά τους  σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών. Τα αποτελέσματα των ερευνών αναδεικνύουν ότι οι μαθητές είναι πολύ ικανοποιημένοι ως προς τη χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών. Ωστόσο, οι διαδικτυακές εφαρμογές παρέχουν περιορισμένο υλικό (με εξαίρεση την LingQ) και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά -σε πρώιμο κυρίως επίπεδο- στην εκμάθηση λεξιλογίου, το οποίο όπως φάνηκε αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή μαθησιακή πορεία για το σύνολο των συμμετεχόντων λόγω του σχετικά αργού ρυθμού διδασκαλίας του λεξιλογίου.

  • Distance Education could be the future of language teaching and learning. This research deals with the utilization of online environments in the teaching of Greek as a foreign language to multilingual students. In order to investigate this topic, it was required on the one hand to provide a theoretical background and on the other to conduct a qualitative and a quantitative research, through the use of interviews and questionnaires respectively during May 2023. Initially, in the theoretical part the research presents: Second Language Acquisition, the CEFR levels, the platforms (iTalki & Preply) and applications (Duolingo & Rosetta Stone) that can be utilized to provide a cognitive background for what follows. As for the purely research section, the sample of the research consists of 46 multilingual students of Greek. The main topics of the research are: the profile construction of the multilingual students and the description of their experience in learning Greek as a foreign language (e.g. in terms of whether knowledge of foreign languages is helpful and also the challenges they face in different linguistic levels). Furthermore, the use of iTalki and Preply platforms, as well as the Duolingo and LingQ applications were analyzed regarding their efficiency compared to conventional foreign language learning. The results of the research show that students are very satisfied with the usage of online platforms. However, online applications provide limited material (except for LingQ) and can function as a supplement - mainly at an early stage - in vocabulary learning, which was proven to be an obstacle to the smooth learning process of the vocabulary for all participants.


 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.