«Αποτίμηση του επιμορφωτικού προγράμματος T4I για την εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο: Ο αντίκτυπός του με βάση την ειδικότητα των επιμορφούμενων»

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Ανδρουλάκης Γεώργιος
 8. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση | Διαπολιτισμικότητα | Πολυπολιτισμικότητα | Εκπαιδευτικός | Eπιμόρφωση | Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Teach for Integration
 9. ΑΔΕ70 «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση»
 10. 1
 11. 43
 12. 20
  • Η παρούσα εργασία διερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Στόχος είναι η αξιολόγηση του προγράμματος ως προς τον τρόπο διδασκαλίας του και ως προς τα οφέλη που αποκόμισαν από αυτό οι εκπαιδευτικοί και η εξέταση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις στάσεις των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  Για τις ανάγκες της έργασίας επιλέχθηκε η συγχρονική μελέτη κατά τη διάρκεια της έρευνας και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε αυτή κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο στόχευε στην πληροφόρηση των συμμετεχόντων  σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας, το δεύτερο αποτελούνταν από ερωτήσεις ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και το τρίτο αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικά με αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού του επιμορφωτικού προγράμματος Teach for Integration αναφορικά με τα οφέλη και τον τρόπο/μέσο που υλοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι η συνολική βαθμολογία της αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος Teach for Integration κυμαίνονται στη μέση τιμή, καθώς επίσης δεν έδειξαν κάποια επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του φύλου, της ηλικίας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της βαθμίδας εκπαίδευσης και των ετών προϋπηρεσίας όσον αφορά την αξιολόγησή του. Στη παρούσα μελέτη διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απέναντι στο προαναφερόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα εκδηλώνουν θετικές στάσεις γεγονός που δείχνει τη σημαντικότητα του προγράμματος αυτού στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

  • The purpose of this thesis is to investigate teachers' attitudes regarding the evaluation of the educational material used in the educational program. The aim is to evaluate the program in terms of its teaching method and in terms of the benefits that the teachers obtained from it and to examine the effect of demographic characteristics on teachers' attitudes towards the training program. For the needs of the research, a cross-sectional study was carried out during the survey and the participating teachers were asked to complete the questionnaire, which consists of three parts. More specifically, the first part aimed at informing the participants about the conduct of the research, the second consisted of questions regarding the demographic characteristics of the teachers and the third consisted of questions regarding the evaluation of the educational material of the Teach for Integration educational program regarding the benefits and how/medium it was taught. The results of the survey showed that the overall score of the evaluation of the training program Teach for Integration ranged in the mean value also the results did not show any effect of the demographic characteristics of gender, age, academic education, level of education and years of service regarding teacher’s attitudes as for the evaluation of the educational program. In the present study it is found that the participating teachers have positive attitudes towards the aforementioned training program, which shows the importance of this program in the context of intercultural education.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές