Η πρόσληψη των Βαλκανικών λαών από τον ελληνικό εθνικισμό στο πέρασμα από το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Η περίπτωση του Νεοκλή Καζάζη.

The perception of the Balkan peoples by Greek nationalism at the transition from the end of the 19th century to the beginning of the 20th. The case of Neoklis Kazazis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Σταματόπουλος, Δημήτριος, | Κουμπουρλής Ιωάννης | Μποχώτης Αθανάσιος
 9. Βαλκανικοί λαοί, Εθνικισμός, Εταιρεία Ελληνισμός, Νεοκλής Καζάζης, εθνικιστική ιδεολογία, φυλετική κατάταξη, Βούλγαροι, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Τούρκοι.
 10. ΔΙΣ 51: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
 11. 131
 12. 0
  • Το θέμα της εργασία αποτελεί η πρόσληψη των βαλκανικών λαών από τον ελληνικό εθνικισμό στο πέρασμα από το τέλος του 19ου αιώνα στις αρχές του 20ου. Πιο συγκεκριμένα εξετάζουμε τις εθνικές εταιρείες της εποχής αυτής αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει μια από τις σημαντικότερες, η εταιρεία Ελληνισμός, και ο επί σειρά ετών πρόεδρός της Νεοκλής Καζάζης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ασχολούμαστε με την λειτουργία και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εταιρείας του Ελληνισμού, καθώς και με τη δράση και την ιδεολογία του ίδιου του Νεοκλή Καζάζη, που αποτελούν βασικά στοιχεία για την κατανόηση της θέσης των Βαλκανικών λαών. Στο δεύτερο και κυρίως μέρος, επικεντρωνόμαστε στο έργο του ίδιου του Καζάζη, και το πώς εμφανίζονται σε αυτό οι διάφοροι Βαλκανικοί λαοί. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας καταλαμβάνει το τμήμα της πρόσληψης των Βουλγάρων, και αυτό γιατί οι Βούλγαροι υπήρξαν οι κυριότεροι εχθροί του Ελληνισμού στην περίοδο εκείνη και εύλογα λοιπόν και ο Καζάζης έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του σε εκείνους. Ασχολείται εκτεταμένα με ζητήματα όπως η καταγωγή του βουλγαρικού λαού, η ανατροφή και η εκπαίδευση του, η σχέση του με την Ευρώπη αλλά επίσης προειδοποιεί και επανειλημμένα για τις προόδους που έχουν κάνει οι Βούλγαροι με συνέπεια να αποτελούν τη μεγαλύτερη πλέον απειλή. Επιπλέον, εκτός των Βουλγάρων στο έργο του Καζάζη μελετάμε και την εικόνα των υπόλοιπων Βαλκανικών λαών, αυτών οι οποίοι σχετίζονται αμεσότερα με τον ελληνισμό, των Αλβανών, των Ρουμάνων, των Σέρβων αλλά και των Τούρκων. Κλείνουμε την εργασία με τα πορίσματα της μελέτης μας.

  • The subject of this paper is the perception of the Balkan peoples by Greek nationalism at the transition from the end of the 19th century to the beginning of the 20th. More specifically, we examine the national associations of this period, but we are mainly interested in one of the most important ones, the Hellenism association, and its president for many years, Neocles Kazazis. In the first part of the paper we deal with the function and main characteristics of the Hellenism association, as well as with the action and ideology of Neocles Kazazis himself, which are key elements for understanding the position of the Balkan peoples. In the second and main part, we focus on the work of Kazazis himself, and how the various Balkan peoples appear in it. The largest part of the work is taken up by the section on the perception of the Bulgarians, and this is because the Bulgarians were the main enemies of Hellenism in that period, and it is therefore reasonable that Kazazis has devoted most of his work to them. He deals extensively with issues such as the origins of the Bulgarian people, their upbringing and education, their relationship with Europe but also warns repeatedly about the advances the Bulgarians have made, so that they have become the greatest threat. Moreover, apart from the Bulgarians, in Kazazis' work we also study the image of the other Balkan peoples, those who are most directly related to Hellenism, such as the Albanians, the Romanians, the Serbs and the Turks. We complete this paper with the conclusions of our study.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές