Γλωσσικοί μύθοι, εθνικό αφήγημα και η αποτύπωσή τους στο μάθημα Νέων Ελληνικών του Λυκείου

Language myths, national narrative and their imprint οn the Greek language textbooks of High Schoo (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Αθανάσιος Γεωργακόπουλος
 8. Γεωργακόπουλος Αθανάσιος, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. νέα ελληνική γλώσσα, γλωσσικοί μύθοι, εθνική ταυτότητα, αρχαιολατρία, εθνική ταυτότητα, σχολικά εγχειρίδια
 10. ΑΔΕ52
 11. 12
 12. 55
 13. 24
  • Ο μύθος αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού που πλαισιώνει όλες
   τις πτυχές της ανθρώπινης ιστορίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να
   διερευνήσει βιβλιογραφικά το ζήτημα των γλωσσικών μύθων που απαντώνται στην ελληνική
   γλώσσα και να αναδείξει το ιδεολογικό τους περικείμενο, λαμβάνοντας ως δεδομένο πως η
   γλώσσα είναι ένας φορέας ιδεολογίας και ένας βασικός διαμορφωτικός παράγοντας της
   εθνικής ταυτότητας. Ειδικότερα, αναφέρονται μύθοι σχετικά με την ανωτερότητα και τη
   μοναδικότητα της ελληνικής και απόψεις γύρω από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η
   γλώσσα. Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται κατά κύριο λόγο από την προσήλωση στη
   σπουδαιότητα της αρχαίας ελληνικής και τον φόβο απομάκρυνσης από αυτή, μέσω του
   φαινομένου του δανεισμού και των ορθογραφικών μεταβολών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται
   να προσεγγιστεί κριτικά το ζήτημα της μυθοποίησης της αρχαίας και πώς αυτή επιδρά στην
   εθνική αυτοαξιολόγηση των σύγχρονων Ελλήνων. Η εργασία καταλήγει στην εξέταση των
   εγχειριδίων των Νέων Ελληνικών του Λυκείου και πώς αποτυπώνονται οι μυθοποιητικές αυτές
   στάσεις εντός αυτών. Στα πλαίσια του εθνικού κράτους, βασικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι
   η προώθηση του εθνικού αφηγήματος και η εθνοκεντρική αυτή προσέγγιση παρατηρείται και
   στα γλωσσικά εγχειρίδια. Συμπεραίνεται πως ενώ τα σχολικά βιβλία έχουν επιδιώξει μία
   επιστημονική προσέγγιση γύρω από τα γλωσσικά ζητήματα, ωστόσο τα κείμενα που
   περιλαμβάνονται εντός αυτών, συχνά προωθούν με υπόρρητους τρόπους αντιεπιστημονικές
   απόψεις που εκπορεύονται από έναν έντονα ιδεολογικά φορτισμένο λόγο. Διαφαίνεται λοιπόν
   η ανάγκη για μία εκπαιδευτική αλλά και εθνική απαγκίστρωση από τα μυθοποιητικά γλωσσικά
   στοιχεία που οδηγούν σε τύφλωση και προσκόλληση στο παρελθόν και την οικοδόμηση μιας
   σύγχρονης εθνικής ταυτότητας βασισμένης σε ρεαλιστικά κεκτημένα του παρόντος.

  • Myth is an essential element of human culture that frames all aspects of human history. This
   thesis aims to discuss the issue of myths about the Greek language and shed light on their
   underlying ideological framework. It recognizes the interconnectedness of language and
   ideology, emphasizing that language plays a pivotal role in shaping national identity.
   Specifically, the thesis examines myths that refer to the superiority and uniqueness of Greek,
   as well as to the dangers that the language faces. The idea that the language is at risk stems
   from the observation that Modern Greek is gradually moving further away from its perceived
   golden era, a trajectory that can be partially attributed to the phenomenon of borrowing and to
   spelling changes that deviate from the older rules. In this context, the thesis attempts to
   critically approach the issue of linguistic purism, in our case the belief that ancient Greek
   represents a more ideal form, and how this perception affects the national self-evaluation of
   modern Greeks. Finally, it shows how modern Greek language textbooks have incorporated
   these misconceptions. At the level of the nation-state, the primary role of education is the
   promotion of the national narrative, and this ethnocentric approach is also observed in language
   textbooks. It is concluded that, although the textbooks adopt a scientific approach to language
   issues, they often include texts that subtly promote anti-scientific views emanating from a
   strongly ideologically charged discourse. This calls for an educational and national
   disassociation from the factors that propagate such misconceptions, aiming to establish a
   modern national identity grounded in realistic achievements of the present era.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές