Ο φυλετικός ρατσισμός στον κινηματογράφο τον 21ο αιώνα.

Racist racism in the cinema in the 21st century (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Μήτσου, Ιωάννης
 8. Μήτσου Ιωάννης, Πατερίδου Γεωργία, Τερζής Νικόλαος
 9. Φυλετικός ρατσισμός, κινηματογραφική ταινία, μαύρος - λευκός πολίτης, ρατσιστικοί νόμοι, ήρωες, έμφυτος - επίκτητος ρατσισμός,
 10. Δημιουργική Γραφή/ ΔΗΓΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 3
 12. 3
 13. Περιλαμβάνει δύο μέρη ένα θεωρητικό και ένα δημιουργικό
 14. Περί Βίας/ Hannah Arendt
  • Η διπλωματική εργασία «Ο φυλετικός ρατσισμός στον κινηματογράφο τον 21ο αιώνα», σκοπεύει στην ανάλυση της έννοιας του φυλετικού ρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα μέσα του 20ου αιώνα, καθώς και στην ανάδειξη του κοινωνικού κατεστημένου όπως αυτό είχε διαμορφωθεί με την αποικιοκρατία και τον θεσμό τηυς δουλείας και όπως αυτά προβάλλονται μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες Υπηρέτριες και Κώδικας Τιμής. Οι ταινίες είναι αμερικανικές παραγωγές του 2011 και του 2000 αντίστοιχα. Με την μέθοδο της κειμενικής ανάλυσης και της συγκριτικής ανάγνωσης των δύο ταινιών θα περιγραφούν οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους λευκούς και μαύρους της εποχής, θα αναφερθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί της εποχής που είχαν ισχύ στις περιοχές που αναφέρονται οι ταινίες και που ενίσχυαν φυλετικές ρατσιστικές στάσεις και συμπεριφορές, θα διατυπωθούν τα αίτια του φθλετικού ρατσισμού, θα εντοπιστούν τα είδη του και θα αναλυθεί η ψυχοσύνθεση των ηρώων, όπως προβάλλεται από τους δημιουργούς των δύο ταινιών. 

    Στο τέλος θα αναπτυχθούν τα συμπεράσματα για την προέλευση του φυλετικού ρατσισμού και θα απαντηθεί το ερώτημα που εξηγεί τη δημιουργία του φυλετικού ρατσισμού στην πορεία της ζωής του ατόμου ή την εκ γενετής διάθεση περιθωριοποίησης των μαύρων λόγω της διαφοράς του χρώματος και των άλλων επιμέρους διαφορών όπως αυτά προβάλλονται.

  • The thesis "Racial racism in the cinema in the 21st century", aims to analyze the concept of racism in the United States of America in the middle of 21st century, as well as to highlight the social establishment as it was shaped by colonialism and the istitution of slavery and as shown through the films The Help and Man of Honor. With the method of textual analysis and comparative reading of the two films, the interpersonal and professional relations between whites and blacks of the time will be described, the laws and regulations of the time that were in force in the areas mentioned in the films and that reinforced racial racist attitudes and behaviors, the causes of racial racim will be established its types will be identified and psyche of the heroes will be analyzed, as projected by the creators of the two films.

   In the end, the conclusions about the origin of racial racism will be developed and the question will be answered that explains the creation of racial racism in the course of individual's life or the innate disposition to marginalize black people due to the difference of color and other individual differences sush as these shown in the movies 

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές