Η παιδαγωγική διάσταση του μύθου στην Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής για τον μυθικό ήρωα Φαέθοντα.

Paedagogical dimension of myth in Early Childhood Education (Kindergarten). Creative Writing activities on mythical hero Phaethon. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος
 8. Καλογήρου, Γεωργία
 9. Δημιουργική Γραφή | Πρόγραμμα Σπουδών | Προσχολική Εκπαίδευση | Μύθος | Φαέθων | Creative Writing | Curriculum | Early childhood Education | Myth | Phaethon
 10. Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή/ ΔΓΡ50
 11. 44
 12. 19
 13. Διάγραμμα Βεν για τη δομή της μυθολογίας, ψηφιακή αφήγηση https://houtest-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/std505531_ac_eap_gr/EYKv2tka7PpPp15KXUruk6IBFZiXnJeUea1CT1CLYfeR-Q?e=HCejPL
  • Η παρούσα εργασία διερευνά την παιδαγωγική διάσταση του μύθου στην Προσχολική Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα πώς ο μύθος μπορεί να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής στο Νηπιαγωγείο με βάση τα Προγράμματα Σπουδών και ειδικότερα το τελευταίο του 2021. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, εξετάζονται οι ορισμοί και η ερμηνεία του μύθου, η θέση των αρχαιοελληνικών μύθων στην παγκόσμια μυθολογία, καθώς και η σχέση του μύθου με τη λογοτεχνία. Διερευνάται, επίσης, ποια είναι η χρησιμότητα και η αξία του μύθου διαχρονικά, ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε η ύπαρξή του, αλλά και ποια η θέση του στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση και στην ανάλυση του αρχαιοελληνικού μύθου του Φαέθοντα και εξετάζεται αν υπάρχουν στοιχεία ιστορικότητας σε αυτόν. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με τη συστηματική διερεύνηση των ρητών αναφορών του μύθου στα Προγράμματα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και στο πώς ο μύθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά, κυρίως σε δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, σε αυτά τα προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2021. Στο δεύτερο μέρος, το δημιουργικό, επιχειρείται η παραγωγή δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής, σχετικών με τον μύθο του Φαέθοντα. Κάποιες από αυτές έχουν τον μύθο του Φαέθοντα ως πυρήνα τους και άλλες τον χρησιμοποιούν περισσότερο ως αφόρμηση. Όλες όμως θέτουν στόχους σύμφωνους με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2021.

  • This present study aims to examine the educational dimension of myth in Early Childhood Education and, more especially, how the myth can be used to engage children in Creative Writing activities in the Kindergarten in accordance with the guidelines of the Curriculum provided by the Ministry of Education, and that of 2021, in particular.

   The first theoretical part addresses the definitions and interpretations of the myth, the place of ancient Greek myths in worldwide mythology, as well as the relationship between myth and literature. Additionally, an effort is made to examine the usefulness and value of the myth through the ages, the ends that its use serves and its place in our contemporary world. Then, the focus is set on the presentation and analysis of the ancient Greek myth of Phaethon and whether there are any elements of historicity in it. The theoretical part is finally completed with the examination of the explicit references between the myth and the Early Childhood Education Curriculum, as well as whether this myth can be used in an innovative and imaginative way, especially in activities of Creative Writing, according to it. Emphasis is placed on the Curriculum of 2021.

   The second creative part refers to the generation of Creative Writing activities relevant to the myth of Phaethon. Some of them place the myth in the center of the activity, while others use it more like a starting point or a base for further activities. However, they all set goals congruent with the framework of the 2021 Curriculum.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές