«Πολιτισμικός Τουρισμός: Η ηχώ των μνημείων της λήθης. Ανάδειξη κι αξιοποίηση πολιτιστικής διαδρομής σε “λησμονημένα” μνημεία της Πάργας»

Cultural Tourism: The echo of the monuments of oblivion. Highlighting and making use of a cultural route in "forgotten" monuments of Parga (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 185
 7. Αναστασία Κορδατζή Πρασσά
 8. Θεοχάρης Αθανασιάδης | Μαρία Βλαχάκη
 9. Πολιτιστική κληρονομιά | Πολιτιστικές διαδρομές | Μνήμη-Λήθη | Μνημείο | Πολιτιστικός Τουρισμός | Αειφορία | Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 3
 12. 73
 13. 21
 14. Περιλαμβάνει Εικόνες, Πίνακες, Διαγράμματα, Διαδρομή σε κανάλι του YouTube για τη λήψη video.
  • Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς προβολής πόλεων και ευρύτερων γεωγραφικά περιοχών καθώς η πολιτιστική κληρονομιά ανάγεται σε κρίσιμο δείκτη συγκρότησης της ταυτότητας ενός τόπου. Ο τρόπος που συνδιαλεγόμαστε με το παρελθόν και πώς αυτό αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα, αντανακλούν τις στάσεις, πεποιθήσεις, έγνοιες και προσδοκίες μας, που μετασχηματίζονται σε πυκνές δομές, "γράφοντας" την Ιστορία μας. Μια Ιστορία που στα σύγχρονα συμφραζόμενα μιας πολυσχιδούς κρίσης (οικονομικής, υγειονομικής, ενεργειακής, περιβαλλοντικής) αποκαλύπτει το δυναμικό της χαρακτήρα, ξέχωρα από στείρες ιστοριογραφικές αναφορές, συμετέχοντας ενεργά στην αναπτυξιακή προοπτική ενός τόπου, που τις τελευταίες δεκαετίες στοχεύει στη δημιουργία τουριστικής αξίας.

   Πολιτισμός και "επιχειρείν" δημιουργούν μια επωφελή σχέση αμοιβαιότητας όπου με εργαλείο τις πολιτιστικές διαδρομές, τις οποίες προκρίνουν διεθνείς οργανισμοί (UNESCO, ICOMOS), αναδεικνύεται και αξιοποιείται η πολιτιστική μας κληρονομιά στο πλαίσιο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, ποιοτικής αναβάθμισης και διασποράς της. Μια δράση που σκοπό έχει να καταδείξει η παρούσα εργασία. Σε μια περιοχή όπου το πολιτιστικό κεφάλαιο βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, η Ιστορία μπορεί να αφυπνίσει τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας, να τα ενεργοποιήσει και ακολούθως νατην καταστήσει συμμέτοχη στον σχεδιασμό και διαχείριση μιας δράσης που θα φέρει το αποτύπωμα του Πολιτισμού, της Μνήμης, της Ιστορίας...

  • Culture is a key point of reference for the promotion of cities and wider geographical areas as cultural heritage is reduced to a critical indicator of the identity of a place. The way we intercat with thw past and how it is reflected in the public sphere, reflects our attitudes, beliefs, concerns and expectations, which are transformed into dense structures, "writing" our History. A History that in the modern context of a multifaceted crisis (economic, health, enegy, environmental) reveals its dynamic character , apart from sterile historiographical references, actively participating in the development perspective of a place, which in recent decades aims to create touristic value.

   Culture and "business" create a beneficial relationship of reciprocity in which, with the help of the cultural routes selected by international organizations (UNESCO, ICOMOS), our cultural heritage is highlighted and utilized in the context of its sustainable tourism development, quality upgrading and its dissemination. This is an action that this work aims to demonstrate. In an area where the cultural capital is in a dorman state, History can awaken the reflexes of the local society, activate them and then make it participate in the planning and management of an action that will  bear the imprint of Culture, Memory, History...

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές