Αναπαραστάσεις του πανεπιστημιακού ασύλου στον κοινοβουλευτικό λόγο: Κριτική ανάλυση και διδακτικές προεκτάσεις

Linguistic representations of the university asylum in Greek parliamentary discourse: Critical approach and teaching perspectives (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Μαρία Καμηλάκη
 8. Αναστασία Γκαϊνταρτζή | Κωνσταντίνος Κανάκης
 9. κοινοβουλευτικός λόγος, πανεπιστημιακό άσυλο, γλωσσικές αναπαραστάσεις, ιδεολογικές/κομματικές ταυτότητες
 10. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών/ Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 11. 1
 12. 38
 13. 16
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακα, Διάγραμμα
  • Μέσα στο πέρασμα των χρόνων ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου απέκτησε πολιτικό χαρακτήρα και ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας συνδέθηκε έντονα με την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου, απόρροια της οποίας υπήρξε η θέσπιση νόμου για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης των ιδεών, καθώς και για την προστασία του δικαιώματος στη γνώση σε όλους τους χώρους των Πανεπιστημίων, με απαγόρευση κάθε επέμβασης δημόσιας δύναμης. Μετά από μια σειρά μεταρρυθμίσεων, προσφάτως ψηφίστηκε ο Νόμος 4623/2019, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 3 του νόμου 4485/2017, επιτρέποντας την επέμβαση δημόσιων αρχών στον πανεπιστημιακό χώρο, όταν τελούνται μέσα σε αυτόν αξιόποινες πράξεις. Με αυτόν τον νόμο καταργείται ουσιαστικά το «πανεπιστημιακό άσυλο», ενώ στις αρχές του 2021 προτείνεται η σύσταση Ομάδας Προστασίας των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η οποία θα στελεχώνεται από οπλισμένους αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς. Αξιοποιώντας τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ως κειμενικό σώμα και την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση του Fairlaugh στην Κριτική Ανάλυση Λόγου ως θεωρητικό πλαίσιο, με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η μελέτη της γλωσσικής αναπαράστασης της έννοιας «Πανεπιστημιακό άσυλο» και η διερεύνηση των πολιτικών ιδεολογιών και των ταυτοτήτων που κατασκευάζονται στις σχετικές κοινοβουλευτικές αγορεύσεις, μέσα από την εξέταση των γλωσσικών επιλογών. Τέλος, προτείνεται η διδακτική αξιοποίηση ενός σχεδίου για το γλωσσικό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης του  Ενιαίου Λυκείου, το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο του μοντέλου του Κριτικού Γραμματισμού και των Πολυγραμματισμών.  


  • Over the years the institution of university asylum has gained political currency in Greece, since it has been closely related to the Athens Polytechnic Uprising (1973) against the repressive Greek military regime of the “Junta” (Dictatorship). The aftereffect of this event, led to the legal establishment of academic freedom and freedom of expression, as well as the institutional autonomy of universities, which must be respected and protected by public authorities, as fundamental rights. After several reforms, Law 4623/2019 was voted, modifying Article 3 of Law 4485/2017, and establishing the suspension of academic asylum when criminal offences are committed, while in early 2021, the Greek Government created a university police branch, known as University Institutions Protection Team (OPPI). In this light, the present study aims to explore the linguistic representations of the “University asylum”, as well as to examine the respective political ideologies and partisan identities constructed through the discourses enacted in the Hellenic Parliament Plenum sessions, within the framework of Fairlaugh’s Discource Analysis, using the Hellenic Parliament proceedings as a corpus. Finally, acknowledging the teaching perspectives of the topic in question, a lesson plan for the subject of Modern Greek Language is proposed, with reference to the Critical Literacy and Multiliteracies’ Pedagogy Model.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές