Κατασκευή κοινωνικών ταυτοτήτων: Κριτική Ανάλυση Λόγου στα Γλωσσικά εγχειρίδια της Γ' Γυμνασίου και διδακτική πρόταση στο πλαίσιο του Κριτικού Γραμματισμού

Construction of social identities: Critical Discourse Analysis in the 3rd grade of Secondary School Language textbooks and teaching proposal in the context of Critical Literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΛΙΑΤΣΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ(ΜΑΡΙΖΑ)
 8. Πατρώνα Μαριάνθη | Μαρκόπουλος Θεόδωρος | Γεωργαλού, Μαρία
 9. Kριτικός γραμματισμός | Κριτική Ανάλυση Λογού | Οπτικός γραμματισμός | Πολυτροπικότητα | κοινωνικές ταυτότητες | κοινωνικά στερεότυπα
 10. Κριτικός γραμματισμός και αναλυτκά προγράμματα (ΑΔΕ71)
 11. 3
 12. 37
 13. 12
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες, Κείμενα, Β΄ίντεο, Φωτογραφίες/ Στιγμιότυπα, Τρία Παραρτήματα
 15. Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β. (2011). "Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική Εκπαίδευση"
  • Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην κριτική ανάλυση εφτά κειμένων, τα οποία υπάγονται στις ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου. Τα κείμενα είναι περιγραφικού και πολυτροπικού χαρακτήρα με το στόχο την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών. Σκοπό του εγχειρήματος αποτελεί η ανάλυσή τους και η ανάδειξη των ιδεολογιών και των σχέσεων εξουσίας, οι οποίες κατασκευάζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ταυτότητες. Με τον όρο «κοινωνική ταυτότητα» αναφερόμαστε στις ρατσιστικές και περιθωριακές στάσεις που υιοθετούνται απέναντι σε άτομα ΑμεΑ, αλλοεθνή ή διαφορετικού κοινωνικού και βιολογικού φύλου. Οι γλωσσικοί και σημειωτικοί πόροι συμβάλλουν στην επίτευξη κατασκευής ταυτοτήτων και εμφανίζονται μέσα από την Κριτική Ανάλυση Λόγου και το μοντέλο της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday (1994). Αντίστοιχα, το εικονιστικό υλικό εξετάζεται συμπληρωματικά από την θεωρία της Γραμματικής Οπτικού Σχεδίου των Kress & van Leeuwen (1996). Η κοινωνική πραγματικότητα καταγράφεται συγκριτικά με μια περίπτωση ερμηνευτικής μελέτης, η οποία στηρίζεται στην πρόληψη επιλεγμένων κειμένων από μαθητή γυμνασίου. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ενδεχόμενη διδακτική πρόταση, η οποία ακολουθεί μια αναγωγική διαδικασία δραστηριοτήτων και αντλεί υλικό από την μαζική κουλτούρα συνδιαστικά με τα κείμενα του γλωσσικού εγχειριδίου που αναλύθηκαν. Στο συνολικό εγχείρημα αναδεικνύονται τα κοινωνικά στερεότυπα και η ανάγκη αναβάθμισης και επικαιροποίησης του διδακτικού υλικού με την παράλληλη επιμόρφωση του μαθητικού και εκπαιδευτικού συνόλου.

  • This thesis focuses on the critical analyses of seven texts which fall under the modules of the educational material of the Modern Greek Language in the third year of Secondary School. The texts are descriptive and multimodal in nature with the aim of developing students' critical literacy. The purpose of the project is the analysis of the texts and the highlighting of the ideologies and power relations, which construct specific social identities. By the term “social identity” we refer to the racist and marginal attitudes adopted towards persons with disabilities, foreigners or of a different social and biological sex. Linguistic and semiotic resources contribute to the construction of identities and appear through the Critical Discourse Analysis and the Systemic Functional Grammar model of Halliday (1994). Accordingly, the visual material is examined using additionally the theory of Visual Design Grammar by Kress & van Leeuwen (1996). The social reality is recorded in comparison with a case of hermeneutic study, which is based on the perception of selected texts by a secondary school student. In the sixth chapter, an indicative teaching proposal is presented, which follows a reductive process of activities and draws material from mass culture in conjunction with the analyzed language textbook texts. In the overall project, the social stereotypes and the need to upgrade and update the teaching material with the parallel training of the student and educational group are highlighted.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές