Φύλο και σχολική ιστορία. Το παράδειγμα των εγχειριδίων ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού, από την Μεταπολίτευση ως σήμερα ( 1974-2022 )

Gender and school history. The example of the history books of the 6th grade of the Primary school, from the ‘Metapolitefsis’ to the present (1974-2022) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Κατερίνα Δαλακούρα
 8. Μαρία Βλαχάκη, Λήδα Παπαστεφανάκη
 9. φύλο και ιστορία, σχολικά εγχειρίδια, έμφυλα στερεότυπα, Δημοτικό σχολείο
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 138
 12. 9
  • Η παρούσα εργασία μελετά τα σχολικά εγχειρίδια ιστορία της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, από την Μεταπολίτευση έως σήμερα. Γίνεται αναφορά στην σημασία που έχουν τα σχολικά βιβλία στη διαμόρφωση των αξιών και των  αντιλήψεων των μαθητών. Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι επηρεασμένο από την κοινωνική και την πολιτική πραγματικότητα της εποχής, στην οποία παράχθηκε. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών σχετικά το ερευνητικό πεδίο φύλο και σχολικά εγχειρίδια. Δίνεται η συνολική εικόνα των ερευνών και μέσα σε αυτή εντάσσονται οι μελέτες  για τα βιβλία ιστορίας, ώστε να προσεγγιστεί συγκριτικά η εξέλιξη τους και έπειτα να εντοπιστούν τα ερευνητικά κενά που σχετίζονται με την επιλογή του θέματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υλικό της έρευνας, τα τυπικά χαρακτηριστικά του και γίνεται αναφορά στο θεσμικό και ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται τα σχολικά εγχειρίδια. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζονται θεωρητικά οι τρείς βασικοί άξονές ανάλυσης των βιβλίων. Οι άξονες είναι οι εξής: ο τρόπος παρουσίασης των φύλων στο διδακτικό κείμενο – υλικό (τα έμφυλα χαρακτηριστικά, οι ρόλοι, τα πεδία δράσης: δημόσιος και ιδιωτικός χώρος), η χρήση ή μη σεξιστική γλώσσας και η έμφυλη εικονογράφηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται – αναλύεται το υλικό των εγχειριδίων ανά άξονα και γίνεται συγκριτική προσέγγιση. Τέλος, γίνεται μια αποτίμηση όσων μελετήθηκαν και παρουσιάζονται σκέψεις για την επόμενη μέρα στο ερευνητικό πεδίο.


  • The current MA thesis examines the school textbooks, taught to 6th grade students for the subject of history, ranging from the era of ‘Metapolitefsis’ to present day. Reference is made to the importance of textbooks in shaping students' values and perceptions. The content of the books is influenced by the social and political reality of the time in which it was produced. The work is divided into four chapters. In the first chapter, a bibliographic overview of the research on the research field gender and school textbooks is carried out. The overall picture of the research is given and within it the studies on the history books are included in order to approach their evolution comparatively and then to identify the research gaps related to the choice of subject. In the second chapter, the research material is presented, its typical characteristics and reference is made to the institutional and historical-social context, in which school textbooks are included. Then, in the third chapter, the three main axes of analysis of the books are approached theoretically. The axes are the following: the way gender is presented in the teaching text (gender characteristics, roles, fields of action: private and public space), the use or non-use of sexist language and the gendered illustration. In the fourth chapter, the teaching content of the textbooks is analyzed per axis and a comparative approach is made. Finally, an assessment is made of what was studied and thoughts are presented for the next day in the research field.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές