Ο Εμφύλιος στην Κρήτη (1947-1948): βιβλιογραφική επισκόπηση και προκλήσεις για τη Δημόσια Ιστορία

Civil War in Crete (1947-1948): Bibliographic Review and Challenges for Public History (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΩΜΑΝΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Καβάλα Μαρία
 8. Βαφέας, Νίκος
 9. Δημοκρατικός Στρατός | Εθνικός Στρατός | Ψηλορείτης | Μάχη Σαμαριάς | Γιάννης Ποδιάς | Μανώλης Μπαντουβάς | Απομνημονεύματα | μαρτυρία | μελέτη
 10. Θεωρίες της Ιστορίας και Ιστοριογραφία / ΔΙΣ51
 11. 14
 12. 1
 13. Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα, Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας / Ανδρέου Ανδρέας, Κακουριώτης Σπύρος, Κόκκινος Γιώργος, Λεμονίδου Έλλη, Παπανδρέου Ζέτα, Πασχαλούδη Ελένη
  • Το ζήτημα που μας απασχόλησε σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, ήταν η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον εμφύλιο στη Κρήτη κατά τα έτη 1947 και 1948 ενώ προσεγγίζεται περιορισμένα και το ζήτημα της αλληλεπίδρασης της σχετικής βιβλιογραφίας με τη δημόσια ιστορία.

   Εκδόσεις σχετικά με τον Εμφύλιο στην Κρήτη εμφανίζονται από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Θεωρήσαμε σκόπιμο να διακρίνουμε τη βιβλιογραφία σύμφωνα με τη δεκατία έκδοσης και στη συνέχεια, στην κάθε δεκαετία διακρίνουμε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενο της έκδοσης. Έχουν γραφεί απομνημονεύματα-μαρτυρίες, κριτικές εκδόσεις απομνημονευμάτων και μελέτες σε όλες τις δεκαετίες που εξετάζουμε, με τις μελέτες να κάνουν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα κατά τον 21ο αιώνα και όταν έχει ανοίξει η δημόσια συζήτηση για τον Εμφύλιο στην Κρήτη.

  • The subject in this thesis is the bibliographic review about the civil war in Crete during the years 1947 and 1948, while the issue of the interaction between the relevant literature with public history is also approached in a limited way.

   Publications about the Civil War in Crete appeared from the 1970s onwards. We have distinguished the bibliography according to the decade of each publication and then, in each decade, we have distinguished individual categories according to the content of the publication. Testimonial memoirs, critical editions of memoirs, and studies have been written throughout the decades we examine. In fact, studies emerged mainly in the 21st century.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές