«Η συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία της Τέχνης και του Πολιτισμού: Η περίπτωση του Λεονάρντο ντα Βίντσι»

“The contribution of Digital Storytelling to the teaching of Art and Culture: The case of Leonardo da Vinci” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Ευαγγελία Μουλά
 8. Μακρή, Αικατερίνη
 9. Ψηφιακή Αφήγηση | Διδασκαλία της Τέχνης | Αναγέννηση | Πολιτισμός | Λεονάρντο ντα Βίντσι | Digital storytelling | Teaching Arts | Renaissance | Culture | Leonardo da Vinci
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ/ΔΓΡ63
 11. 2
 12. 88
 13. 104
 14. Κατάλογος Εικόνων / Γραφημάτων / Πινάκων / Σχημάτων Εικόνα 1: Αυτοπροσωπογραφία Λεονάρντο ντα Βίντσι Εικόνα 2: Η Προσκύνηση των Μάγων (1481-) Εικόνα 3: Η Κυρία με την ερμίνα (1483) Εικόνα 4: Η Παναγία των βράχων (1484) Εικόνα 5: Ο Μυστικός Δείπνος (1495-1497) Εικόνα 6: Σημειωματάρια Εικόνα 7: Η Παρθένος, το Θείο Βρέφος και η Αγία Άννα (1500-1505) Εικόνα 8: H Μόνα Λίζα (1503-) Εικόνα 9: Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου (Homo Universalis) Εικόνα 10: Σχέδια ανατομίας και σημειώσεις Εικόνα 11: Σχέδιο και σημειώσεις πτητικής μηχανής Εικόνα 12: Χάρτης της Ίμολα (1502) Σχήμα 1: Η πυραμίδα του Freydag Σχήμα 2: Storyboard Template – J. Ohler Πίνακας 1: Τα πέντε στοιχεία μιας ιστορίας (Μπράτιτσης, 2014) Πίνακας 2: Τα επτά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης (Robin, 2006) Πίνακας 3: Τα χαρακτηριστικά της «καθαρής γενιάς μαθητών» (Berk, 2009). Πίνακας 4: Οι γραμματισμοί (Robin, 2008) Πίνακας 5: Τα μαθησιακά αποτελέσματα των Garcia and Rossiter (2010)
 15. Η Ιστορία των τεχνών στην Ευρώπη. Αλμπάνη, Τ. (2008). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Περίληψη


   Η παρούσα διπλωματική εργασία «Η συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία της Τέχνης και του Πολιτισμού: Η περίπτωση του Λεονάρντο ντα Βίντσι» αναπτύσσεται ως εξής: Στο Κεφάλαιο 1 σημειώνονται οι ποικίλες έννοιες της αφήγησης και περιγράφεται η εξέλιξη της ψηφιακής αφήγησης, η οποία υποβοηθούμενη από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών διαμορφώνει μια σύγχρονη οπτικοακουστική γλώσσα που αναπτύσσει την κριτική σκέψη και μετατρέπει τους μαθητές σε δημιουργικούς ερευνητές. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζεται η ψηφιακή αφήγηση και η σχέση της με τις θεωρίες μάθησης στον χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (DH), οι οποίες στηριζόμενες στα νέα ψηφιακά εργαλεία προωθούν τη γνώση μέσω διερεύνησης και δημιουργικότητας. Στο Κεφάλαιο 3 αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της τέχνης και εντοπίζεται η υιοθέτησή της σε πλείστες εφαρμογές (σχολεία, μουσεία κ.ά.) σε παγκόσμιο επίπεδο, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στο Κεφάλαιο 4 επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Τέχνης μέσα από την εξέταση ποικίλων σχετικών ορισμών. Στο Κεφάλαιο 5 παραδίδεται μια ιστορική αναδρομή για την διδασκαλία της τέχνης στην Ελλάδα, ώστε να κατανοηθούν τα βαθύτερα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά αίτια της καθυστέρησης της χώρας μας στον τομέα αυτό και του αποκλεισμού της τέχνης από το ελληνικό σχολείο σε όλες τις βαθμίδες από τον 19ο και 20ο αι. μέχρι σήμερα. Στο Κεφάλαιο 6 εντοπίζεται η θεσμική υποβάθμιση της τέχνης που οδήγησε το σχολείο του 21ου αι. στην υποβάθμιση της διδασκαλίας της τέχνης προς όφελος της χρησιμοθηρίας και του τεχνοκρατικού προσανατολισμού. Στο Κεφάλαιο 7 διερευνώνται δυνατότητες για μια φιλελεύθερη διδασκαλία της τέχνης στο πλαίσιο νέων προσανατολισμών, με έμφαση στην ολιστική προσέγγιση. Τα Κεφάλαια 8 & 9 αφορούν το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος της Ιστορίας και ιδιαίτερα της Αναγέννησης με πρωταγωνιστική φυσιογνωμία τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, ως συνώνυμο του αναγεννησιακού προτύπου. Στο δημιουργικό μέρος, παραδίδονται ενδεικτικές προτάσεις για την δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, σε κείμενα με πρωτοπρόσωπη αφήγηση, καθώς και δύο ψηφιακές αφηγήσεις.


  • Abstract

   The present diploma thesis "The contribution of Digital Storytelling to the teaching of Art and Culture: The case of Leonardo da Vinci" is developed as follows: In Chapter 1 the various concepts of storytelling are noted and the evolution of digital storytelling is described, which, aided by the development of new technologies shapes a modern audio-visual language that develops critical thinking and turns students into creative researchers. Chapter 2 examines digital storytelling and its relationship to learning theories in the field of digital humanities ( DH ), which, based on new digital tools, promote knowledge through inquiry and creativity. In Chapter 3, the important role of digital storytelling in the teaching of art is highlighted and its adoption in various sections (schools, museums, etc.) worldwide is identified, with impressive results. In Chapter 4, the conceptual definition of Art is attempted through the examination of various relevant definitions. In Chapter 5, a historical review of the teaching of art in Greece is given, in order to understand the deeper economic, political and cultural causes of our country's delay in this field and the exclusion of art from the greek educational system at all levels since the 19 and 20th century until today. In Chapter 6 the institutional degradation of art that led to the school of the 21st century can be found in the degradation of art teaching in favor of utilitarianism and technocratic orientation. Chapter 7 explores possibilities for a liberal teaching of art in the context of new orientations, with an emphasis on the holistic approach. Chapters 8 & 9 concern the subject matter of the History course and especially the Renaissance with Leonardo da Vinci as a leading figure, as synonymous with the Renaissance model. In the creative part, indicative proposals for the creation of digital stories are given, in texts with first-person narrative, as well as two digital storytellings.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές