Το Φανταστικό Μυθιστόρημα: από την Θεωρία στην Δημιουργική Γραφή

Fantasy Novel: from Theory to Creative Writing (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΙΝΕΖΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
 9. Λογοτεχνία του Φανταστικού | Φανταστικό Μυθιστόρημα | Δευτερεύων Κόσμος | Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν | Τζβέταν Τοντόροφ
 10. Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή/ ΔΓΡ 50
 11. 7
 12. 11
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί το μυθιστόρημα του φα­νταστικού. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ενδελεχή έρευνα σχετικά με το τι ορίζεται ως φανταστικό στην λο­γοτεχνία, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, η θεματολογία του και οι λειτουργίες του. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην προέλευση του φανταστικού, στις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και στη σύνδεσή του φανταστικού με το κίνημα του Ρομαντισμού και την θεωρία του υψηλού. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα έργα λογοτεχνικής κριτικής που αφορούν το φανταστικό από τον 17ο εώς και τον 21ο αιώνα, ενώ γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των φανταστικών λογοτεχνικών έργων με το κοι­νωνικό γίγνε­σθαι της εποχής κατά την οποία δημιουργούνται. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ψυχαναλυτική προσέγγιση και στις απόψεις του Φρόιντ και του Γιουνγκ, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά η θεωρία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν για τον "Δευτερεύοντα Κόσμο" και την "Eucatastrophe" του Ευτυχισμένου Τέλους. Τέλος, παρουσιάζεται διεξοδικά η θεωρία του Τζβέταν Τοντόροφ για το φανταστικό, τις προϋποθέσεις για την ύπαρξή του, την  έννοια του δισταγμού του αναγνώστη, καθώς και τα είδη, την θεματολογία και τις λειτουργίες του φανταστικού. 

   Το δεύτερο μέρος, που είναι δημιουργικό, περιλαμβάνει απόσπασμα πρωτότυπου φαντα­στικού μυθιστορήματος με τίτλο «Οι Πειρατές της Κοραλλένιας Θάλασσας». Πρόκειται για ένα παραμύθι που εκτυλίσσεται σε μια άλλη Μεσόγειο Θάλασσα και στις χώρες που την περιβάλλουν, το οποίο αποτελεί εφαρμογή της θεωρίας του Τόλκιν για την δημιουργία του «Δευτερεύοντος Κόσμου». Στόχος είναι, μέσω αυτού του εναλλακτικού δευτερεύοντος κόσμου να φωτιστούν με διαφορετικό τρόπο κάποιες πλευρές του πραγματικού. 

  • The subject of the present study is the fantasy novel. The first part consists of thorough research on what is defined as fantastic in literature, what are its special fea­tures, themes, and functions. More specifically, there is a short reference to the origins of the fantastic, the views of the the ancient Greek philoso­phers, as well as the connections of the fantastic with the Romantic Movement and the discourse of the sublime. Moreover, we present the most important literary criticism on the fantastic from the 17th to the 21st century, attempting through a brief historical analysis to place the works of the fantastic in the social and political context in which they were created. There is a special emphasis on the psychoanalytical approach, focusing on Freud’s and Jung's views, as well as a detailed presentation of Tolkien’s the­ory on fantasy, the creation of Secondary Worlds and the «Eucatastrophe» of Happy Endings. Finally, we present Tzvetan Todorov's theory on the fantastic, the conditions for its existence, the concept of the hesitation of the reader, his typology of the genres and themes of the fantastic, as well as his views on its functions. 

   The second part, which is creative, includes an excerpt of an original fantasy novel en­titled «The Pirates of the Coral Sea»,  a fairy tale that takes place in another Mediter­ra­nean Sea and the countries surrounding it, which is an implementation of Tolkien’s theory concerning the crea­tion of the Secondary World. Through this alternative secondary world, we aim to shed light on some aspects of our world in a different way.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές