Χάλκινα πνευστά και ετεροφωνία: Μουσική και εθνοτική ταυτότητα στην περιοχή της Έδεσσας κατά την περίοδο της δικτατορίας.

Brass Instruments and Heterophony: Music and ethnic identity in the Edessa region during the dictatorship. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΥΒΑΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ , ΑΝΤΩΝΗΣ
 8. Αντωνίου Αντώνης | Ηλίας Σκουλίδας | Ραϋμόνδος Αλβανός
 9. Μακεδονία, σλαβόφωνοι, χάλκινα πνευστά, παραδοσιακή μουσική, συλλογική ταυτότητα, δικτατορία
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 37
 12. 5
 13. Από μεθοδολογικής άποψης, η εργασία συνδυάζει την προφορική ιστορία με την βιβλιογραφική έρευνα και την εθνομουσικολογική προσέγγιση
  • Η εργασία ερευνά με την μέθοδο της προφορικής ιστορίας τις μουσικές πρακτικές των ντόπιων κατοίκων της περιοχής της Έδεσσας κατά την περίοδο της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών (1967-1974). Ερευνά τους τρόπους με τους οποίους βίωσε η κοινότητα αυτή την καταστολή της γλωσσικής της ετερότητας καθώς και τους τρόπους που η λαϊκή της μουσική άλλαξε ως πρακτική και ως στοιχείο συλλογικής ταυτότητας. Στα σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Η υιοθέτηση από τους λαϊκούς μουσικούς της περιοχής των οργάνων των δυτικών στρατιωτικών μπαντών υπήρξε μία αυτοσχέδια τακτική προσαρμογής μίας προ-νεωτερικής πρακτικής σε ένα νεωτερικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Επίσης, η ανάλυση των αφηγήσεων έδειξε πως κατά την περίοδο της δικτατορίας αυτή η πρακτική εξέλαβε νέες νοηματοδοτήσεις, υπό την επίδραση του τότε καθεστώτος αλλά και των διανοητικών ρευμάτων της εποχής.

  • This thesis explores, using the method of oral history, the folk musical practices of the local denizens (‘dopioi’) of the region o Edessa, during the period of the Regime of the Colonels (1967-1974). The ways in which this community experienced the suppression of its linguistic difference, as well as the ways that its traditional music changed as a practice and as an element of collective identity are explored. Among the most significant conclusions of the thesis are: The adoption by the local folk musicians of the instruments of western marching bands saw an improvised adaptive tactic of a pre-modern practice to a modern sociopolitical context. Also, the analysis of the oral narratives showed that during the period in question this practice took on new meanings, under the influence of the Regime and of the intellectual currents of the era.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές