Προσεγγίζοντας τη διδασκαλία των εξαρτημένων προτάσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την αξιοποίηση δραστηριοτήτων ΤΠΕ

Approaching the teaching of dependent clauses in primary education using ICT activities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Μελισσαροπούλου Δήμητρα
 8. Μελισσαροπούλου Δήμητρα | Ρεβυθιάδου Ανθούλα | Τσόκογλου Αγγελική
 9. συμπληρωματικές προτάσεις | συμπληρωματικοί δείκτες | γλωσσολογικές μελέτες | σχολική γραμματική | σχολικά εγχειρίδια | ΤΠΕ
 10. ΑΔΕ60: Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευτικούς
 11. 29
 12. 2
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη των εξαρτημένων συμπληρωματικών προτάσεων της νεοελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, στηριζόμενη στα δεδομένα των σύγχρονων γλωσσολογικών μελετών, επιχειρεί τη συγκριτική προσέγγιση των προτάσεων που εισάγονται με τους συμπληρωματικούς δείκτες ότι, αν, που, να και μη(ν)/μήπως καθώς και την αντιπαραβολή αυτών με τον τρόπο που προσεγγίζονται από τη σχολική γραμματική και τα εγχειρίδια του δημοτικού. Απώτερος στόχος της είναι να διαφανούν τα χαρακτηριστικά των συμπληρωματικών προτάσεων που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά αλλά και η σημασία αξιοποίησης των σύγχρονων γλωσσολογικών μελετών στη διδακτική πράξη. Κατόπιν, αφού αναδεικνύει τα οφέλη αξιοποίησης των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας και τις καινοτομίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών αναφορικά με τη χρήση αυτών στη διδακτική πράξη, η εργασία προτείνει μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων (ταξινόμηση κατά ομάδα, δωμάτιο απόδρασης, άνοιξε το κουτί, κουίζ, σταυρόλεξο) ειδικά σχεδιασμένων για να συμβάλουν ως επιπρόσθετο υλικό στην εξάσκηση των μαθητών/-τριών της ΣΤ’ δημοτικού στις συμπληρωματικές προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία επιδιώκει να συμβάλει στον εμπλουτισμό των γραμματικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας τόσο τις σύγχρονες γλωσσολογικές μελέτες όσο και τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής.

  • This thesis addresses the study of Modern Greek complement clauses. In particular, based on data from the modern linguistic research, an attempt is made to approach the sentences introduced with the complementizers (oti, an, pou, na and mi/mipos) comparatively, as well as their contrastive approach in school grammars and primary school textbooks. The ultimate goal is to reveal the characteristics of complement clauses that may not be widely known and the importance of utilizing modern linguistic studies in teaching practice. Then, after highlighting the benefits of using Information and Communication Technologies and the innovations of the curriculum regarding their use in teaching practice, the thesis proposes a number of teaching activities (group sorting, escape room, open the box, quiz, crossword puzzle) specially designed to contribute as additional material to the teaching practice of complement clauses by the students of the sixth grade. In this vein, the thesis aspires to contribute to the enrichment of grammar activities by taking advantage both the modern linguistic studies and the advances of Information Technologies.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.