«Ο σεξιστικός λόγος στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο: Κριτική Ανάλυση Λόγου και προτάσεις υιοθέτησης συμπεριληπτικού λόγου.»

"Sexist language in high school mathematics textbooks: Critical Discourse Analysis and suggestions for adopting inclusive perspective (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
 8. Σιπητάνος Κωνσταντίνος+ Ιντζίδης Ευάγγελος, Οικονομάκου Μαριάνθη
 9. Σεξισμός, έμφυλα στερεότυπα, ταυτότητα, σεξιστικός λόγος, σχολικά εγχειρίδια, κριτική ανάλυση λόγου
 10. ΑΔΕ71 Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 2
 12. 30
 13. 1
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να προβάλλει τον βαθμό, στον οποίο αναπαράγονται τα στερεότυπα του φύλου στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών του γυμνασίου. Αφορμή του συγκεκριμένου θέματος ήταν η απουσία των γυναικών από τους κλάδους των Θετικών σπουδών και κατά προέκταση και των Θετικών επιστημών. Για αυτό το λόγο η έρευνα πραγματοποιείται στα Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου, Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου και Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου και συγκεκριμένα στα βιβλία του μαθητή. Παράλληλα, με τον αρχικό σκοπό αποδεικνύεται και ότι ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν τα σχολικά εγχειρίδια είναι καθοριστικός για την δημιουργία της ταυτότητας του φύλου και η επιρροή που ασκείται στους μαθητές και τις μαθήτριες. Προκειμένου, να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα των κειμένων, αλλά και των εικόνων, χρησιμοποιήθηκε η Κριτική Ανάλυση Λόγου, μέσω της οποίας εντοπίζονται τα έμφυλα στερεότυπα που προωθούνται μέσω των γλωσσικών επιλογών και των εικόνων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα σχολικά εγχειρίδια έχουν χαρακτηριστικά σεξιστικού λόγου. Το πιο συχνό από αυτά είναι η αποσιώπηση της γυναίκας. Στη συνέχεια της εργασίας, προτείνονται προτάσεις για τη βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων, που αφορούν είτε την συμπεριληπτική οπτική, είτε τις γλωσσικές επιλογές, είτε την συμβολή των εκπαιδευτικών.

  • This study aims to highlight the  extent to which gender stereotypes are reproduced in the high school subject of mathematics. The reason for this particular issue is the absence of women studying STEM and, by extension, the lack of their participation in related professions. For this reason, the research is carried out in Mathematics of the seventh grade, Mathematics of the second grade and Mathematics of the third grade and specifically in the student's books . Along with the original purpose, this study also proves how textbooks can contribute to the creation of one’s gender identity through the influence they exert on students, which is crucial to their future prosperity. In order to carry out the specific research of the textbooks and the images, Critical Discourse Analysis (CDA) was used to identify the gender stereotypes promoted through linguistic choices and images. The results of the research showed that the textbooks have characteristics of sexist language. The most common of these is that women are silenced. In the last part of the thesis suggestions for improving textbooks, either in terms of the inclusive perspective, language choices, or teacher’ s input.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.