«Διερεύνηση απόψεων φοιτητών/τριών και (πρόσφατων) αποφοίτων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με τη θέση των αρχαίων ελληνικών στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα»

“Investigation of the opinions of students and (recent) graduates of the Faculty of Philosophy regarding the position of ancient Greek in modern Greek reality” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Φίλος, Παναγιώτης
 8. Φίλος Παναγιώτης | Συμεών Τσολακίδης | Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 9. αρχαία ελληνική γλώσσα, νέα ελληνική γλώσσα, γλωσσικοί μύθοι, γλωσσική αλλαγή, δανεισμός, ιστορική ορθογραφία, τρόπος διδασκαλίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας
 10. Η σχέση της αρχαίας με τη νέα ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο /ΑΔΕ 52
 11. 103
 12. 17
 13. 1
  • Η γλώσσα, ως σύστημα επικοινωνίας, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών της, επομένως, αλλάζει με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, κάποιοι χρήστες της γλώσσας τη συνδέουν με μύθους, οι οποίοι αναπαράγονται ήδη από παλαιότερες εποχές και διατηρούνται μέχρι σήμερα (ακόμα και από φιλολόγους). Άλλωστε, τέτοιοι μύθοι επηρεάζουν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα διπλωματική εργασία συνδέεται με μία έρευνα που αφορά τις απόψεις των νέων φιλολόγων (πρόσφατων απόφοιτων ή εν ενεργεία φοιτητών) για τη θέση που έχουν τα αρχαία ελληνικά στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Επομένως, διερευνήθηκε εάν η νέα γενιά φιλολόγων επηρεάζεται ακόμα από τέτοιες μη γλωσσικές πεποιθήσεις. Αποδείχθηκε πως οι μύθοι αυτοί συνεχίζουν να έχουν δύναμη και στη σημερινή εποχή, οπότε η εισαγωγή (επιπρόσθετων) γλωσσολογικών μαθημάτων στα τμήματα των φιλοσοφικών σχολών κρίνεται αναγκαία. Η εργασία δομείται σε δύο μέρη, θεωρητικό και ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος γίνεται θεωρητική πλαισίωση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, της γλωσσικής αλλαγής και των γλωσσικών μύθων. Επιπλέον, παρουσιάζονται μοντέλα διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής και προτάσεις που σχετίζονται με τις αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται η έρευνα.
  • Language, as a system of communication, adapts itself to the needs of its users. Therefore, it changes naturally. However, some language users associate it with myths, which have been reproduced since older times and are preserved to this day (even by philologists). Besides, such myths also affect the educational process. This dissertation concerns a research analyzing the opinions of young philologists (recent graduates or students) about the position of ancient Greek in modern Greek reality. More concretely, it has been investigated whether the new generation of philologists is still influenced by such non-linguistic beliefs. It has turned out that these myths continue to retain their power to the present day, so the introduction of (additional) linguistic courses in the departments of the School of Philosophy is deemed necessary. The thesis is made up of two parts, theoretical and research-related ones. In the first part, there is some short discussion of the history of the Greek language, linguistic change and linguistic myths. In addition, there are presented some teaching models for ancient Greek, but also a number of existing proposals and proposals related to the principles of modern linguistics. In the second part, the details and results of my research are presented in detail.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές