Γλωσσικοί μύθοι, ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΖΙΝΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
 8. μύθοι για την ελληνική γλώσσα, Κριτική Ανάλυση Λόγου, διδασκαλία της γλώσσας.
 9. "Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο/ ΑΔΕ52"
 10. 6
 11. 21
 12. 3
  • Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια έρευνα στο ζήτημα των μύθων που σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα , σε συνάρτηση με το ρόλο των ΜΜΕ και τη θέση τους στην Ελληνική πραγματικότητα. Η ίδια διερεύνηση θα επιχειρηθεί επίσης σε σχέση με το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη θέση τους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα αναφέρω κάποιους μύθους περί γλώσσας που έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στην ελληνική κοινωνία και νοοτροπία , και θα προσπαθήσω να διαψεύσω τις απόψεις αυτές βάσει των απόψεων των επιστημόνων της γλώσσας.

   Όσον αφορά στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν ορισμού θα εξετάσω τη λειτουργία τους και τους γλωσσικούς μύθους που αναπαράγουν.

   Όσον αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας, θα εφαρμόσω τις αρχές της ΚΑΛ σε κείμενα σχετικά με τους μύθους . Μετά την ανάλυση των κειμένων, ακολουθεί πρόταση διδασκαλίας προκειμένου το φαινόμενο των μύθων στη γλώσσα να αξιοποιηθεί δημιουργικά κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση.

  • This particular work is a research on the issue of myths related to the Greek language, in relation to the role of the media and their position in the Greek reality. The same investigation will also be attempted in relation to the role of social media and its position in Greece. In particular, I will mention some myths about language that have gained great popularity in Greek society and mentality, and I will try to refute these opinions based on the opinions of language scientists. As for the mass media and social media, by definition I will examine their function and the linguistic myths they reproduce. Regarding the research methodology, I will apply the principles of Critical Discourse Analysis to texts about myths. After the analysis of the texts, a teaching proposal follows so that the phenomenon of myths in the language can be used creatively during the teaching of the Greek language in education.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές