"Ούλοι πιάνουν τα μολύβια τους!": Μια πρακτική εφαρμογή του OuLiPo στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

"Let's grab our pencils!": A practical application of OuLiPo in the context of Primary Education in the moderb greek schoool (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΩΣΣΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Aραβανή, Ευαγγελία
 8. Κουμασίδης, Ιορδάνης | Γαραντούδης, Ευριπίδης
 9. Δημιουργική Γραφή, Φιλαναγνωσία, OuLiPo, Εργαστήριο Δυνητικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνική Εκπαίδευση
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡΔΕ
 11. 1
 12. 58
 13. 33
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια έρευνα μελέτης περίπτωσης που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός Εργαστηρίου Δυνητικής Λογοτεχνίας, βασισμένο στις αρχές του OuLiPo και την εφαρμογή του σε μαθητές της Ε΄ δημοτικού. Στόχος του ΕΔΛ ήταν, αφενός οι μαθητές να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για τη λογοτεχνία και αφετέρου, να παράγουν γραπτό δημιουργικό λόγο, αναδεικνύοντας, έτσι, στην πράξη την παιδαγωγική αξία της Δημιουργικής Γραφής και της Φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο της Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το εν λόγω εγχείρημα, με βιβλιογραφική έρευνα στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, της φιλαναγνωσίας, ορισμένων σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών και του OuLiPo. Βασικό αξίωμα του τελευταίου που διέπει όλες τις δραστηριότητες του ΕΔΛ, όπως αυτό υλοποιήθηκε και αποτυπώνεται στην παρούσα εργασία, αποτελεί η υιοθέτηση κατά τη συγγραφή αυτοδεσμευτικών κανόνων, οι οποίοι μπορεί να αφορούν κάποιον γλωσσικό, δομικό, σημασιολογικό ή άλλον περιορισμό. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, ενώ στο  δημιουργικό μέρος, καταγράφονται  λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες του ΕΔΛ και ο τρόπος που εφαρμόστηκαν στην εκπαιδευτική πράξη. Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων εκ μέρους των μαθητών, καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή του ΕΔΛ στην τάξη, αποτέλεσε μια απολαυστική διαδικασία η οποία ενεργοποίησε ή αύξησε σημαντικά το κίνητρό τους για την ενασχόληση με τη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρατήρηση των δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τα συγγραφικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν ότι οι μαθητές μέσω του ΕΔΛ πειραματίστηκαν και εξερεύνησαν τις δυνατότητες της γλώσσας, ανέπτυξαν τη φαντασία τους και καλλιέργησαν την επινοητικότητά τους, παράγοντας πληθώρα δημιουργικών και πρωτότυπων κειμένων, όπως ποιήματα, πεζά, αρκτικόλεξα, ομοιοκατάληκτα στιχάκια, παραλλαγές άλλων κειμένων κ.α.

  • The present thesis has been conducted under the Master’s Program “Creative Writing” of the Hellenic Open University. This is a case study research that includes the design of a Potential Literature Workshop, based on the principles of OuLiPo and its application to 5th grade students. The aim of the Workshop was, on the one hand, for the students to develop their interest and love for literature and on the other hand, to produce creative texts, thus highlighting in practice the pedagogical value of Creative Writing and Literary Reading in the context of Literary Education in primary school. Initially, it is presented the theoretical background on which this project was built, with bibliographic research in the fields of creative writing, literacy, some modern pedagogical theories and OuLiPo. A basic postulate of the latter, that also governs all the activities of the Workshop, as implemented and presented in this work, is the adoption during the writing of self-binding rules, which may concern some linguistic, structural, semantic or other limitation. In the research part, all the stages of the research process are presented in detail, while in the creative part, the activities of the Workshop and the way they were installed are described in detail. The data obtained from the completion of questionnaires by the students, demonstrate that the application of the Workshop in the classroom was an enjoyable process which activated or significantly increased their motivation for dealing with literature, while at the same time the data obtained from the observation of the activities combined with their writing results, demonstrate that the students through the Workshop experimented and explored the possibilities of language, developed their imagination and cultivated their ingenuity, producing a wealth of creative and original texts, such as poems, prose, acronyms, rhymes, variations of other texts, etc.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές