Η διδασκαλία των χρόνων της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

The teaching of the verb system of Modern Greek as a second/foreign language in Primary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΣΥΣΚΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουνίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. Νέα Ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα, χρόνοι του ρήματος, Διδασκαλία της γραμματικής
 9. Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της νέας ελληνικής για εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ60
 10. 11
 11. 37
 12. 2
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο διδασκαλίας των χρόνων της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2) σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και να παρουσιάσει μια διδακτική πρόταση. Ειδικότερα, στο θεωρητικό μέρος, η εργασία αποσαφηνίζει, αρχικά, βασικές έννοιες που αφορούν το διαχωρισμό της γλώσσας σε μητρική, δεύτερη και ξένη γλώσσα. Στη συνέχεια, εστιάζει στην ανάλυση των χρόνων του ρηματικού συστήματος, στη διάκριση των χρόνων ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, στη χρήση του χρονικού συστήματος, καθώς και σε τυχόν δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές του δημοτικού αλλοδαποί όπως δηλαδή οι μετανάστες στη χρήση των χρόνων της Νέας Ελληνικής. Στο εμπειρικό μέρος, εξετάζονται οι γραμματικοί τύποι σύμφωνα με τα εγχειρίδια που συμβάλλουν στην εκμάθηση της Νέας Ελληνικής και οι ασκήσεις εμπέδωσης που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του χρονικού συστήματος. Ωστόσο, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις ως προς τις ασκήσεις εμπέδωσης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία των χρόνων. Συνοψίζοντας, προτείνονται ορισμένες εναλλακτικές δραστηριότητες για την εκμάθηση της λειτουργίας των χρόνων σε μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται την Νέα Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές