Αναπαραστάσεις των millennials στο διαδίκτυο: Κριτική ανάλυση λόγου και σχεδιασμός διδακτικής πρότασης

Representations of millennials on the internet: Critical discourse analysis and teaching proposal (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. κριτική ανάλυση λόγου | κριτικός γραμματισμός | μοντέλο πολυγραμματισμών | γραμματική οπτικού σχεδίου | millennials
 10. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ/ ΑΔΕ 71
 11. 3
 12. 24
 13. 30
 14. ΕΙΚΟΝΕΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Στόχο της συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε η έρευνα για την κοινωνιογλωσσική αναπαράσταση των millennials. Ως millennials ορίζονται όσοι έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1981 και το 1996. Με την βοήθεια των εργαλείων της κριτικής ανάλυσης λόγου και συγκεκριμένα ακολουθώντας τη συστημική λειτουργική γραμματική του Halliday, στην διαπροσωπική λειτουργία της γλώσσας και τις διαδικασίες των ρημάτων αναλύθηκαν πέντε άρθρα από τον διαδικτυακό τύπο ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνιογλωσσική αναπαράσταση των millennials. Στην συνέχεια, με την βοήθεια της γραμματικής οπτικού σχεδίου αναλύθηκε ένα αγγλόφωνο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τους millennials σε αντιδιαστολή με προηγούμενη γενιά από αυτούς, τους baby boomers, σε επίπεδο ιδεοποιητικής και διαπροσωπικής λειτουργίας της γλώσσας και της εικόνας αλλά και των ρηματικών διαδικασιών που παρουσιάζει γλωσσικά, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους millennials και τη σχέση τους με άλλες γενιές. Τέλος, τέσσερα από τα πέντε άρθρα όπως και το βίντεο αξιοποιήθηκαν σε διδακτική πρόταση, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου, ώστε να διδαχθεί η θεματική ενότητα «Χάσμα Γενεών», ακολουθώντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν πως οι millennials έχουν θετικό πρόσημο όσον αφορά την κοινωνιογλωσσική τους αναπαράσταση, παρότι είναι μια γενιά που έρχεται αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες. Η συνεισφορά αυτής της έρευνας, επικεντρώνεται στην αποκωδικοποίηση της κοινωνιογλωσσικής αναπαράστασης των millennials αλλά και στην διδακτική πρόταση της διδακτικής ενότητας που επιλέχθηκε. Στα συμπεράσματα της εργασίας, βρίσκεται μια πρόταση για περαιτέρω μελέτη, η οποία αφορά την παρουσίαση των millennials σε αντιδιαστολή με την επόμενη γενιά από αυτούς την γενιά z. 

  • The aim of this dissertation was the research on the sociolinguistic representation of millennials. Millennials are defined as those born between 1981 and 1996. With the help of critical discourse analysis tools, particularly following Halliday's systemic functional grammar, in interpersonal language function and verb processes, five articles from the internet were analyzed in order to draw conclusions about the sociolinguistic representation of millennials. Subsequently, with the help of the grammar of visual design, an English-language video was analyzed, which shows millennials as opposed to the previous generation of them, the baby boomers, at the level of ideological and interpersonal function of the language and image and the verbal processes that are presented linguistically in the video, in order to draw conclusions about millennials and their relationship with other generations. Finally, four of the five articles as well as the video have been used in designing a teaching proposal, within the Modern Greek Language Course of the first year of high school, to teach the thematic unit "Generation Gap", following the theoretical model of multiliteracies. The conclusions of the research showed that millennials have a positive sign in terms of their sociolinguistic representation, although it is a generation that faces many difficulties. The contribution of this research focuses on the decoding of the sociolinguistic representation of millennials and the teaching proposal of the unit that was chosen. In the conclusions of the dissertation, there is a proposal for further study, which concerns the presentation of millennials as opposed to the next generation, generation z.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές