Σύγχρονες γλωσσολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των προθέσεων και των επιρρημάτων και διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Modern linguistic approaches to the teaching of prepositions and adverbs and didactic suggestions for their teaching in primary and secondary education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ-ΚΟΡΙΝΑ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Γεώργιος Κοτζόγλου
 8. Γεώργιος Κοτζόγλου | Μιχαήλ Γεωργιαφέντης | Αγγελική Τσόκογλου
 9. προθέσεις | επιρρήματα | παραγωγή λέξεων | διτυπία επιρρημάτων | σενάρια διδασκαλίας | επιρρηματικές σχέσεις | προθετικές φράσεις
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ60
 11. 1
 12. 31
 13. 3
 14. Η εργασία περιλαμβάνει σενάρια διδασκαλίας των προθέσεων και των επιρρημάτων σύμφωνα με τις νέες γλωσσολογικές θεωρίες και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Περιλαμβάνει επίσης φύλλα εργασίας με ασκήσεις εμπέδωσης των παραπάνω γραμματικών κατηγοριών για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Περίληψη

   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις προθέσεις και τα επιρρήματα και επιχειρεί να αναδείξει μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων τη σημαντική θέση που κατέχουν μέσα στον λόγο, τις λειτουργίες που επιτελούν και τη μεταξύ τους σχέση, καθώς αποτελούν συγγενείς γραμματικές κατηγορίες οι οποίες συνεργάζονται και πολλές φορές τους αποδίδονται κοινές λειτουργίες.

   Για την καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων γραμματικών φαινομένων γίνεται μια αναδρομή στα παραδοσιακά γραμματικά εγχειρίδια «Νεοελληνική Σύνταξις (της κοινής Δημοτικής)» του Τζάρτζανου, «Νεοελληνική Γραμματική, αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής» του Τριανταφυλλίδη, «Νεοελληνική Γραμματική» του Τσοπανάκη, στις σύγχρονες Γραμματικές «Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας» των Holton, Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton και τη «Γραμματική της Νέας Ελληνικής Δομολειτουργική-Eπικοινωνιακή» των Κλαίρη & Μπαμπινιώτη και τέλος στις σχολικές Γραμματικές του Δημοτικού των Φιλιππάκη- Warburton, Γεωργιαφέντη, Κοτζόγλου & Λουκά και του Γυμνασίου των Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδου. Αρχικά  επιχειρείται σύγκριση και ανάλυση του διαφορετικού τρόπου προσέγγισής των προθέσεων και των επιρρημάτων στα παραδοσιακά και σύγχρονα γραμματικά εγχειρίδια και στη συνέχεια περιγράφεται αφενός μεν ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται διδακτικά στα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια και αφετέρου ο τρόπος παρουσίασής τους στις σχολικές γραμματικές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Τέλος προτείνονται σενάρια διδασκαλίας σύμφωνα με τις νέες τάσεις στη διδασκαλία της γλώσσας και τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα (επικοινωνιακή, κειμενοκεντρική προσέγγιση, κριτικός γραμματισμός, ομαδοσυνεργατική μάθηση, μαθητοκεντρική διδασκαλία). Οι διδασκαλίες καλύπτουν τις δύο σχολικές βαθμίδες (πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του Δημοτικού και της Β΄ Γυμνασίου αντίστοιχα.

   Λέξεις - κλειδιά: προθέσεις, επιρρήματα, παραγωγή λέξεων, διτυπία επιρρημάτων, σενάρια διδασκαλίας, επιρρηματικές σχέσεις, προθετικές φράσεις

  • Abstract

   The current thesis deals with prepositions and adverbs and attempts to show through various examples their important position in speech, their functions and the relation between them, as they are related grammar categories which cooperate and many times receive common functions.

   For a better understanding of those specific phenomena a review is made to the traditional grammar handbooks “Modern Greek Syntax” (of common colloquial language) by Tzartzanos, “ Modern Greek Grammar, readjustment of the Small Modern Greek Grammar” by Triantafyllidis, “Modern Greek Grammar” by Tsopanakis, on the contemporary grammars “Grammar of Greek Language” by Holton, Mackridge, Philippaki - Warburton and the “Grammar of New Greek Language Structural-Operational – Communicative” by Clairis & Mpampiniotis and finally the school Grammars of Primary School by Philippaki - Warburton, Georgiafentis, Kotzoglou & Louka and that of the High School by Chatzisavvidis & Chatzisavvidou. At first a comparison and analysis of the different ways of approach of prepositions and adverbs in traditional and contemporary grammar handbooks is attempted and then follows a description on how those are used in education in the current school handbooks and then their way of presentation in school grammar of Primary and High School. Finally teaching scenarios are proposed according to the new trends in Language teaching and the new educational data (communicative, text-centered approach, critical literacy, team-cooperative learning, student-centered teaching). Instructions cover the two school grades (primary and Secondary) and are addressed to students of the 4th Class of Primary School and 2nd class of High School respectively.

   Keywords: prepositions, adverbs, production of words, adverb variants, teaching scenarios, adverbial relations, prepositional phrases.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές