Οι τεχνικές μεταφοράς του μυθιστορήματος Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ σε σεναριακό λόγο και η διασκευή τμήματος του μυθιστορήματος του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ Τρυφερή είναι η νύχτα

The techniques of adapting the novel The Magnificent Gatsby into a screenplay and the adaptation of part of Francis Scott Fitzgerald' s novel Tender is the Night (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΚΟΛΛΙΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 23
 5. Ελληνικά
 6. 42
 7. Παναγιώτης Ιωσηφέλης
 8. Ευάγγελος Καλαμπάκας | Αντιγόνη Βλαβιανού
 9. μυθιστόρημα | λογοτεχνία | κινηματογράφος | σενάριο | διασκευή
 10. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
 11. 3
 12. 20
 13. μυθιστόρημα
 14. λογοτεχνία
  • Το θέμα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αφορά τις τεχνικές μεταφοράς ενός μυθιστορηματικού έργου σε μορφή κινηματογραφικού σεναρίου. Αρχικά, στο πρώτο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύονται η μορφή της αφήγησης και της εστίασης στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο και γίνεται η απόπειρα σύγκρισης μεταξύ αυτών των δύο. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι λόγοι, σύμφωνα με τους οποίους ένας δημιουργός καταφεύγει στον κόσμο της λογοτεχνίας για να μεταφέρει ένα τέτοιο έργο στη μεγάλη οθόνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τονίζεται η έννοια του σεναρίου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά για τον ορισμό της διασκευής, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους εκείνη μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το έργο που έχει επιλεχθεί να αναλυθεί είναι το μυθιστόρημα Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ, του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Πρώτα παρουσιάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο και την πλοκή στην οποία βασίζεται το βιβλίο. Μετέπειτα, συγκρίνεται το λογοτεχνικό έργο με τη κινηματογραφική του διασκευή από τον Baz Luhrman. Στο σημείο αυτό, διατυπώνονται οι ομοιότητες του μυθιστορήματος και της ταινίας, καθώς και κάποιες διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσά τους. Το δεύτερο και δημιουργικό μέρος της εργασίας, απαρτίζεται από τη συγγραφή του σεναρίου, ενός τμήματος από το έργο Τρυφερή είναι η νύχτα του Φιτζέραλντ. Σε αυτό το μέρος, παρουσιάζεται η περίληψη του έργου, το πλαίσιο κατά το οποίο γράφτηκε, η περιγραφή των χαρακτήρων που γνωστοποιούνται σε ένα από τα κεφάλαιά του, καθώς και ο τρόπος διασκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη διασκευή του. Τέλος, δίνεται η διασκευή ενός τμήματος από το παραπάνω μέρος σε μορφή σεναριακού κειμένου.

  • The subject of this thesis is the techniques of transferring a novel into thw form of a film script. Initially, the first theoretical part of the thesis analyses the form of narrative and focus in literature and cinema and attempts to compare the two. Then, the reasons are given, according to which an author resorts to the world of literature to transfer such a work to the big screen. In this context , the concept of the screenplay and its specific characteristics are highlighted. In addition, extensive reference is made to the definition of adaptation and the ways in which it can be carried out. The work chosen for analysis is the novel The Magnificent Gatsby, by Francis Scott Fitzgerald. First some information is presented about the time, place and plot on which the book is based. Then, the literary work is compared with its film adaptation by Baz Luhrman. At this point, the similarities between the novel and the film, as well as some of the differences between them, are formulated. The second and creative part of the work consists of the writing of the script, a section from Fitzgerald' s Tender is the Night. In this part, a summary of the play, the context in which it was written, a description of the characters disclosed in one of its adaptation are presented. Finally, the adaptation of a section from the above part is given in the form of a scripted text.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές