Η περιπέτεια του κτήματος Τατοΐου στο δημόσιο λόγο της μεταπολίτευσης: Η μετατροπή του από βασιλικό κτήμα σε ιστορικό τόπο και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

The adventure of the Tatoi estate in the public discourse of the post-independence period: Its transformation from a royal estate to a historical site and a cultural heritage monument (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Αιμιλία Σαλβάνου
 8. Τατόι, ανάκτορα, πολιτικές μνήμης, βασιλική οικογένεια, μεταπολίτευση, ιστορικός τόπος, αξιοποίηση
 9. ΔΙΣ 55
 10. 1
 11. 30
 12. 15
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί μια σύντομη προσπάθεια περιγραφής, ανάλυσης και κατανόησης της περιπέτειας του κτήματος Τατοΐου στο δημόσιο λόγο της μεταπολίτευσης και της μετατροπής του σε ιστορικό τόπο και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχικά παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία της αγοράς και δημιουργίας του κτήματος από τον Γεώργιο Α΄, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης του χώρου και περιγραφή των κτηρίων – οικοδομημάτων. Ακολουθεί η περιγραφή της αναπόφευκτης σύνδεση του Τατοΐου με την νεότερη ιστορία της Βασιλείας στην Ελλάδα, μέσω μιας μικρής ιστορικής αναδρομής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εκτενώς οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και η δικαστική διαμάχη της βασιλικής οικογένειας με το Ελληνικό Κράτος. Υπό το πρίσμα της διαλογικής σχέσης παρελθόντος – παρόντος γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί, να αναδειχθεί και να αναλυθεί ο τρόπος διαχείρισης των πολιτικών της μνήμης που εφάρμοσαν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης. Αυτό πραγματώνεται κυρίως μέσω της μελέτης του έντυπου και ψηφιακού τύπου. Η εργασία προσπαθεί να καταγράψει και να αναλύσει τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της μεταπολίτευσης οι οποίες επέβαλλαν ή καλύτερα οδήγησαν το Τατόι στην λήθη και στην εγκατάλειψη. Τέλος παρουσιάζεται η προσπάθεια μετατροπής του από ένα σύμβολο εξουσίας και όλα όσα αυτό συνεπάγεται, σε ένα χώρο αναβίωσης της ιστορικής μνήμης, μέσω της πολιτιστικής διαχείρισης και ανάδειξης του.
  • This paper is a brief attempt to describe, analyse and understand the adventure of the Tatoi estate in the public discourse of the post-revolutionary period and its transformation into a historical site and heritage monument. First, the historical facts of the purchase and creation of the estate by George I are presented, a brief presentation of the structure of the site and a description of the buildings - structures. This is followed by a description of the inevitable connection between Tatoi and the recent history of Basel in Greece, through a brief historical retrospective. Then the changes in the ownership status as well as the legal dispute between the royal family and the Greek State are presented in detail. In the light of the interactive relationship between past and present, an attempt is made to capture, highlight and analyse the way in which the policies of memory were managed by almost all the governments of the post-independence period. This is mainly done through the study of the printed and digital press. The paper tries to document and analyse the political, social and economic conditions of the post-independence period which imposed or rather led Tatoi to oblivion and abandonment. Finally, it presents the attempt to transform it from a symbol of power and all that this implies into a space for the revival of historical memory through its cultural management and promotion.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές