Γλωσσικό ζήτημα και λογοτεχνία 1880-1940: ιστορική και γλωσσολογική ανασκόπηση και αξιοποίηση στη διδακτική πράξη

The "Language question" and Modern Greek literature 1880-1940: a historical and linguistic review, and an attempt of utilization in teaching praxis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Τσολακίδης Συμεών
 8. Τσολακίδης Συμεών | Μαγουλά Ευγενία | Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. γλωσσικό ζήτημα | νεοελληνική λογοτεχνία | διδακτική πράξη | κοινωνιογλωσσολογία
 10. Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο / ΑΔΕ52
 11. 1
 12. 76
 13. 9
 14. Μπουκουβάλα, Ε. (2021). Λογοτεχνία και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και η επίδρασή του στη σκέψη και την πράξη των εκπαιδευτικών (Διπλωματική Εργασία). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
  • Το γλωσσικό ζήτημα είναι ένα φαινόμενο που απασχόλησε πολύ την Ελλάδα ανά τους αιώνες και αφορούσε τη διαμάχη για την επιλογή της καταλληλότερης γλωσσικής ποικιλίας. Το ζήτημα αυτό, κατά συνέπεια, επηρέασε και τον τομέα της λογοτεχνίας, με πολλούς/πολλές συγγραφείς να διαχωρίζονται ανάλογα με την γλωσσική ποικιλία που υποστηρίζουν. Βάσει των παραπάνω, η εργασία αυτή ξεκινά με μια ιστορική ανασκόπηση του Γλωσσικού Ζητήματος από τον Αττικισμό μέχρι και τον 20ο αιώνα. Έπειτα, ακολουθεί η παρουσίαση της νεοελληνικής λογοτεχνίας από το 1880 και μετά, με ιδιαίτερη έμφαση στις λογοτεχνικές γενιές κάθε περιόδου, στη στάση που κρατούσαν ορισμένοι/ορισμένες συγγραφείς απέναντι στο Γλωσσικό Ζήτημα και στον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται στα έργα τους. Τέλος, με βάση τα παραπάνω παρουσιάζονται και συζητιούνται δύο διδακτικές δοκιμές, με στόχο την αξιοποίηση της λογοτεχνίας και του Γλωσσικού Ζητήματος στη Β/θμια Εκπαίδευση.  • The Language Question is a phenomenon that concerned Greece a lot over the centuries, being related to the controversy over the choice of the most appropriate language variety for the Modern Greek state founded in 19th c. This issue also affected the field of literature, with many writers being divided according to the linguistic variety they supported or promoted. Based on these facts, this thesis begins with a historical review of the Language Question from Atticism up to the 20th century AD. Then, follows the presentation of the Modern Greek literature since 1880, with special emphasis on the literary generations of each period, on the attitude of certain writers towards the Language Issue and on the way, it is applied to their works. Finally, based on the above issues, two teaching scenarios are presented (and discussed), with the aim of utilizing literature in the teaching of the Modern Greek Language in Secondary Education.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές