Η πολιτική σκέψη και η πολιτική αλληγορία στον Σαραμάγκου

Political thought and political allegory in Saramago (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κουμασίδης, Ιορδάνης
 8. Παπαχριστόπουλος, Νικόλαος | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. Μαγικός ρεαλισμός, αλληγορία, ο ρόλος της γυναίκας, πολιτική σκέψη, αριστερά, δημοκρατία, ελευθερία, καπιταλισμός, κοινωνική παρακμή
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 1
 12. 15
 13. 14
 14. Βλαβιανού, Αντιγόνη, Καργιώτης, Δημήτρης και Προβατά, Δέσποινα, επιμ. 22008. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, τόμοι 1-2, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα αποπειραθούμε, αρχικά, να υπεισέλθουμε στον τρόπο συγγραφής του Ζοζέ Σαραμάγκου, θέλοντας να αποδείξουμε την πρωτεϊκή μορφή του έργου του. Ενός έργου, δηλαδή, με διάφορους τρόπους γραφής, σημαντικές θεματικές, σχετιζόμενες με όλες τις εκφάνσεις της ζωής, αλλά και πλήρους νοημάτων, συμπερασμάτων και γοητείας, προσφερόμενων στον αναγνώστη, όσες φορές και αν προσφύγει σε αυτό. Τα λογοτεχνικά δε κινήματα τα οποία τον επηρεάζουν, όπως ο Μαγικός Ρεαλισμός, ο Συμβολισμός, αλλά και εξέχοντα σχήματα λόγου -αλληγορία, παρομοιώσεις, μεταφορές- συντείνουν στη θεώρηση της πρωτεϊκής μορφής του έργου του. Ακολούθως, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τις θέσεις του Σαραμάγκου αναφορικά με τη γυναίκα, τη θέση της σε μία πατριαρχική κοινωνία, την επανάσταση που οφείλει στο κοινωνικό σύνολο και τον υποστηρικτικό της ρόλο τόσο προς τον άνδρα για την ωρίμανσή του όσο και προς τον ίδιο τον Σαραμάγκου για την αρτιότερη πλοκή των μυθιστορημάτων του. Τέλος, θα αναζητήσουμε τις πολιτικές του θέσεις για την εξουσία, τον πολίτη, τους περιορισμούς που τίθενται εναντίον του, την προσπάθεια ελευθερίας και εύρεσης της αλήθειας και του πραγματικού νοήματος της ζωής.  Αρωγοί μας σε όλα αυτά τα εξής βιβλία του: Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον, Κάιν, Περί τυφλότητος, Περί φωτίσεως, Η σπηλιά, Το τετράδιο, Το τελευταίο τετράδιο.

  • In this thesis, we will try, initially, to enter into the way of writing of José Saramago, wanting to prove the protean form of his work. A work, that is, with various ways of writing, important themes, related to all aspects of life, but also full of meanings, conclusions and charm, offered to the reader, no matter how many times he refers to it. And the literary movements which influence him, such as Magical Realism, Symbolism, but also prominent figures of speech -allegory, similes, metaphors- contribute to the consideration of the protean form of his work. Next, we will attempt to investigate Saramago's positions regarding women, her position in a patriarchal society, the revolution she owes to society as a whole and her supportive role both towards the man for his maturation and towards Saramago himself for the best plot of his novels. Finally, we will look for his political positions on power, the citizen, the restrictions placed against him, the quest for freedom and finding the truth and the real meaning of life. Helper in all these the following books of his: The Gospel of Jesus, Cain, On Blindness, On Illumination, The Cave, The Notebook, The Last Notebook.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές